Rok 22 Numer 2                            Sierpień 2021

Pdf  to Print 445 KB

„Dom dla wszystkich?  Odnawiając Boży Oikos

Siostra Marinez Capra SSND – Międzynarodowa Koordynatorka Shalom

W sytuacji, gdy kryzys klimatyczny i kryzys ekologiczny wciąż narastają do niebezpiecznych poziomów, słyszymy jeszcze pilniejsze wezwanie do zjednoczenia naszych modlitw i działań z wiarą w moc przemiany. Spotykamy się jako jedna ludzka rodzina odnawiająca oikos Boga na Czas dla Stworzenia 2021, od 1 września do 4 października. W tegorocznym temacie podkreślamy integralną sieć relacji, które podtrzymują „dom dla wszystkich”. Osobiście i wspólnotowo jesteśmy zaproszeni do modlitwy i działania, gdziekolwiek mieszkamy i służymy.

Niestety i boleśnie obserwujemy narastające niszczenie siedlisk i destabilizację ekosystemów. Powoduje to utratę życia i zagrożenie dla naszego wspólnego życia. Miliony naszych braci i sióstr zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu braku bezpieczeństwa klimatycznego, konfliktów i ubóstwa. Niezliczeni ludzie na naszym świecie nie mają przyzwoitego oikos, w którym mogliby mieszkać i żyć. Papież Franciszek ostrzega nas „Nie ma dwóch odrębnych kryzysów, jeden środowiskowy, a drugi społeczny, ale istnieje jeden złożony kryzys społeczno-ekologiczny. Wytyczne dotyczące rozwiązania wymagają zintegrowanego podejścia do walki z ubóstwem, aby przywrócić godność wykluczonym i jednocześnie zatroszczyć się o naturę” (Laudato Si’ #139).

Obchody piątej rocznicy Laudato Si’ uzmysłowiły nam jeszcze bardziej pilną potrzebę zapewnienia godnego domu, bezpiecznego „oikos” dla wszystkich stworzeń, aby życie w naszym wspólnym domu przetrwało. Krzyk stworzenia i krzyk ubogich wzywają nas do osobistego i wspólnotowego nawrócenia ekologicznego, które prowadzi do głębokiej przemiany serca i umysłu. Wymagają również rozwiązań ekonomicznych, społecznych, edukacyjnych, politycznych i technologicznych, które są zakorzenione w całościowej wizji sprawiedliwości. Mamy nadzieję, że ten Czas dla Stworzenia wzmocni jedność ekumeniczną, aby działać i opowiadać się za troską o ludzi i naturę przez głębokie zaangażowanie we wcielanie w życie Laudato Si’. Niech ten święty czas inspiruje i zachęca nas do wzięcia odpowiedzialności za dzieło   vodnawiania oikos naszego Stwórcy. Obyśmy kształcili, wspierali i działali we współpracy z innymi na rzecz godności wszelkiego życia, zapewniając wszystkim dom do życia i rozkwitu. Nasze zobowiązanie do rozpoczęcia siedmioletniej podróży jako Zgromadzenie Laudato Si’ w kierunku integralnej ekologii jest kolejną okazją do wniesienia naszego najlepszego wkładu w zmianę biegu naszej historii.

Zobowiązanie do troski o nasz dom

Siostra Rosenilde Rosa da Silva Acácio SSND – Osoba kontaktu Shalom (ALC)

Gdy poznawaliśmy i zastanawialiśmy się nad bioróżnorodnością, zdaliśmy sobie sprawę z pilnej potrzeby zajęcia aktywnej postawy i podjęcia działań oraz przyjęcia postaw, które zmieniają rzeczywistość, w jakiej żyjemy. Zainspirowani dekadą „Bioróżnorodności”, Tygodniem Laudato Si’ i działaniami Pana Hélio da Silvy, który posadził ponad 33 000 drzew, promowaliśmy webinarium z Panem Hélio, aby uczyć się od niego. Dzięki swojemu zaangażowaniu i wytrwałości stworzył pierwszy Park Linearny w Sao Paulo i piąty na świecie. To zmotywowało nas, jako pedagogów i studentów, i stanowiło dla nas wyzwanie do zaangażowania się w misję jaką jest ochrona środowiska, w którym żyjemy, naszego sąsiedztwa i miasta. Papież Franciszek mówi: „środowisko jest dobrem publicznym, mieniem całej ludzkości i wszyscy są za nie odpowiedzialni” (Laudato Si’ 95). My, wychowawcy z Kolegium Nossa Senhora das Dores, Säo Paulo-Brazil, zobowiązaliśmy się do refleksji nad takimi kwestiami:

  • jak możemy podtrzymać naszą świadomość, że życie planety zależy od naszych dzisiejszych wyborów
  • poziom świadomości, jaki chcemy pozostawić pokoleniom, które są w naszej szkole
  • nasze codzienne życie i postawy, które mogą ukazywać troskę i odpowiedzialność za zachowanie różnorodności biologicznej.

Poruszeni świadectwem pana Hélio, osoby, która promieniuje światłem i miłością poprzez swoje konkretne działania, uczniowie poczuli się zachęceni do podjęcia pewnych działań i praktyk w ich stałej edukacji i działaniach podejmowanych w obliczu wyzwań w Sao Paulo:

  • Rozpowszechnianie informacji o „Lesie Cantareira”, jednym z największych lasów miejskich na świecie, który jest pozostałością po Lesie Atlantyckim i jest domem dla wielkiej różnorodności biologicznej.
  • Promowanie sadzenia drzew wzdłuż ulic, na których uczniowie mieszkają.
  • Wymiana nieprzepuszczalnej podłogi na podwórku swoich domów na podłogę z odpływami i tam, gdzie jest miejsce, zrobić mały ogródek.
  • Tworzenie zielonych ścian tam, gdzie dom lub ściana wspiera tę formę bioróżnorodności.

Dbanie o planetę i zachowanie bioróżnorodności to zobowiązanie dla nas wszystkich!

Podkreślanie znaczenia SDGS

Siostra Beatriz Martinez-Garcia  SSND – UN-NGO Representative

W 2015 r. wszystkie państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły Agendę 2030 i Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), w których zobowiązały się do zapewnienia, że nikt nie zostanie pominięty. Co roku od 2016 roku w ramach ONZ niektóre kraje przedstawiają swoje dobrowolne przeglądy krajowe (VNR). Kraje relacjonują, w jaki sposób włączają cele zrównoważonego rozwoju do swoich krajowych planów rozwoju i jak ta integracja poprawiła jakość życia ich mieszkańców i środowiska.

Tegoroczne Forum Polityczne Wysokiego Szczebla (HLPF) odbyło się w dniach od 6 do 15 lipca 2021 r. W ciągu ostatnich trzech dni swoje VNR zaprezentowały 44 kraje, w tym Czechy, Niemcy, Gwatemala, Japonia Paragwaj i Sierra Leone. (Aby zapoznać się z treścią tych raportów, kliknij nazwę kraju.)

Drugi rok z rzędu Forum HLPF było wirtualne. Reprezentowała nas delegacja 12 sióstr i 4 współpracowników z Prowincji Afryki, Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Alantic-Midwest i Central Pacific. Tegoroczne HLPF skupi się na następujących celach SDG: 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16 i 17. Odkąd Agenda 2030 i SDGs zostały przyjęte, możemy zapytać, w jaki sposób SDG są powiązane z naszymi apostolatami SSND.

2021 Międzynarodowym rokiem eliminacji pracy dzieci

Siostra Beatriz Martinez-Garcia SSND – Przedstawicielka ONZ-NGO

Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłasza międzynarodowe lata podnoszenia świadomości na temat problemów globalnych, takich jak praca dzieci.
Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) definiuje pracę dzieci jako rodzaj pracy, która pozbawia dzieci dzieciństwa, ich potencjału i godności oraz jest szkodliwa dla ich rozwoju fizycznego i umysłowego. W dokumencie Praca dzieci: Globalne szacunki na rok 2020, tendencje i droga naprzód podaje się, że 160 milionów dzieci jest zaangażowanych w pracę dzieci; 63 miliony z nich to dziewczęta, a 97 milionów to chłopcy. 79 milionów z tych dzieci wykonuje niebezpieczną pracę, która może skutkować trwałym kalectwem, złym stanem zdrowia i uszczerbkiem psychicznym.

ILO przyjęła dwie konwencje w celu powstrzymania pracy dzieci: Konwencja 138 ustanawia 15 lat jako minimalny wiek do pracy w ogóle, a Konwencja 182 prawnie zakazuje najgorszych form pracy dzieci.

Zegar tyka. Cel Zrównoważonego Rozwoju 8.7 wzywa państwa członkowskie, sektor prywatny i publiczny oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego do podjęcia natychmiastowych i skutecznych środków w celu położenia kresu pracy dzieci we wszystkich jej formach do 2025 r. Możemy przyczynić się do powstrzymania pracy dzieci poprzez konsumpcję produktów niewytworzonych przy udziale ich przymusowej pracy.

Odzyskiwanie lepszych wyników dla sprawiedliwego i zrównoważonego świata

Siostra Marinez Capra SSND – Międzynarodowa Koordynatorka Shalom

Jest to temat na 54. Międzynarodowy Dzień Pokoju w 2021 r. Papież Franciszek w swoim przesłaniu na obchody tego dnia stwierdził, że aby pokój stał się rzeczywistością w nas i wśród nas, niezwykle konieczne jest tworzenie kultury troski. „Kultura troskliwości, jako zaangażowanie wspólne, solidarne i uczestniczące na rzecz ochrony i promowania godności i dobra wszystkich, jako gotowość do zainteresowania się, do zwracania uwagi, do współczucia, do pojednania i uzdrowienia, do wzajemnego szacunku i wzajemnej akceptacji, jest uprzywilejowanym sposobem budowania pokoju”. Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2021 (#9) „W wielu częściach świata pojawiają się drogi pokoju, które prowadzą do zabliźniania ran; potrzeba zatem twórców pokoju, gotowych, by zainicjować w śmiały i pomysłowy sposób procesy uzdrawiania i nowego spotkania”(Fratelli – Tutti  #225 ).

 Pandemia szła w parze ze wzrostem stygmatyzacji, dyskryminacji i nienawiści, które tylko zdziesiątkowały więcej istnień, zamiast je ratować. Aby walczyć i uwolnić ludzkość od tego wspólnego wroga, musimy czuć w sercu, że nie jesteśmy dla siebie nawzajem wrogami. Wszyscy jesteśmy fratelli i sorelle, należąc do tej samej ludzkiej rodziny. Aby dojść do siebie po zniszczeniach i zranieniach wywołanych pandemią, jesteśmy wezwani do budowania pokoju i mostów pojednania ze sobą nawzajem. Możemy przynieść pokój, konfrontując się z aktami nienawiści i szerząc współczucie, życzliwość i nadzieję.

Rok Jubileuszu Ziemi wezwał nas do pogodzenia się z naturą. Pomimo ograniczeń w podróżowaniu i cięć gospodarczych kryzys klimatyczny nie ustał. Wymaga sprawiedliwości klimatycznej, bardziej ekologicznego świata, polityki sprawiedliwego handlu i zrównoważonej globalnej gospodarki, która tworzy miejsca pracy i zmniejsza emisje.

Cele zrównoważonego rozwoju w życiu SSND

Siostra Beatriz Martinez-Garcia SSND – Przedstawicielka ONZ-NGO

Nasza 24 Kapituła Generalna wzywa nas do przyjęcia ewangelicznego ubóstwa i ryzyka otwarcia się na przemianę. 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju jest dążeniem do przekształcenia naszego świata poprzez zapewnienie ludziom pokoju i dobrobytu, przy jednoczesnej ochronie naszej planety. W 2019 r. Amina J. Mohammed, zastępczyni generalna, podczas „Dekady działania” stwierdza: „Cele zrównoważonego rozwoju wymagają transformacji gospodarek, społeczeństw i ludzkich zachowań. Ta transformacja nie nastąpi, jeśli ludzie na całym świecie nie będą świadomi Celów, nie ujrzą w nich swoich własnych trosk i nie dowiedzą się, co mogą zrobić, aby je zrealizować”. W jaki sposób my, SSND, pozwalamy, aby SDG pomogły nam się przemienić? Jak te cele wpływają na nasze codzienne życie?

Ku stale rosnącemu „my

Co roku Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców przypada w ostatnią niedzielę października; w 2021 r. będzie on obchodzony 26 września. Tytuł orędzia Ojca Świętego, wybrany przez niego, brzmi: „Ku stale rosnącemu «my»” (Orędzie Papieża na Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców 2021).

Obyśmy znaleźli sposoby, aby poszerzyć namiot swojego serca dla ludzi w drodze narażonych na niebezpieczeństwa.

Photo: Wikimedia Commons

 

*.*.*.*.*.*.*.*.*

Prophetically, we commit to educate, advocate, and act in collaboration with others for the dignity of life and the care of all creation.

(Love Gives Everything, SSND Directional Statement)


Shalom/UN-NGO Newsletter is a publication of the School Sisters of Notre Dame
via della Stazione Aurelia 95 00165 Roma · tel. +39.06.6652.011 fax: +39.06.6652.0234.

Print Friendly, PDF & Email