Miłość daje wszystko

Międzynarodowa Refleksja Solidarności

Czas dla Stworzenia oraz Modlitwa o pokój

Wrzesień 2022

pdf – Wstęp (list) (252 KB); pdf – Modlitwa (263  KB)

Symbol krzaka gorejącego w czasie Sezonu Stworzenia 2022

Gorejący krzew
Wj 3:1-12
Wsłuchaj się w głos stworzenia
CZAS DLA STWORZENIA 2022

Wstęp

Od 1 września do 4 października Kościoły chrześcijańskie obchodzą Czas dla Stworzenia, podczas którego modlą się o ochronę Bożego stworzenia. Wzywają też wszystkich do wzięcia odpowiedzialności za Boże stworzenie i do działania. W tym okresie przypada też Międzynarodowy Dzień Pokoju ONZ, dnia 21 września.

Tematy

Tematy Czasu dla Stworzenia „Wsłuchaj się w głos stworzenia” oraz Dnia Pokoju „Koniec rasizmu. Buduj pokój” na początku wydają się być w pewnym napięciu: stworzenie jako coś uczynionego jako „bardzo dobre” przez Boga; rasizm będący czynem ludzi. Symbol Czasu dla Stworzenia, którym jest krzak gorejący odzwierciedla to napięcie. Krzak cierniowy w Księdze Wyjścia jest miejscem spotkania Boga z Mojżeszem. Patrząc na ten symbol wydaje się, jakby świat został podpalony. Odzwierciedla to rzeczywistość naszej ziemi. Boże stworzenie jest w ogniu! Czytając dalej o spotkaniu z Bogiem przy krzaku cierniowym, widzimy, że Bóg usłyszał wołanie swojego strapionego ludu i stworzenia. Bóg posłał Mojżesza, a teraz posyła nas, aby wyprowadzić lud z niedoli.

Co możemy zrobić

Papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego 2022 wzywa nas do pokuty i zmiany szkodliwych stylów życia i systemów: „Słodka pieśń stworzenia zaprasza nas do praktykowania «duchowości ekologicznej» (Enc. Laudato si’, 216), wrażliwej na obecność Boga w świecie przyrody. Jest to zachęta do oparcia naszej duchowości na «miłującej świadomości, że nie jesteśmy odłączeni od innych stworzeń, tworząc z innymi istotami wszechświata wspaniałą powszechną komunię» (tamże, 220)”. Czy w każdym naszym działaniu jesteśmy w stanie dostrzec,

 • że czynimy to na świętej ziemi?
 • że jesteśmy w obecności Boga?
 • że każda istota ludzka jest mieszkaniem tego, co Boże?

Z każdym dniem coraz pilniejsze staje się reagowanie na wyzwania związane ze zmianami klimatu. Możemy zacząć od małych sposobów, od wyborów, których dokonujemy codziennie. Zastanówmy się, co musimy zrobić w naszych wspólnotach, rodzinach, miejscach pracy i instytucjach publicznych, aby przeciwdziałać wypalaniu się wszelkiego życia na naszej planecie. Jest to niezwykle fascynujące, aby rozważyć to również z młodszymi dziećmi.

 

Słyszymy również o ludziach, którzy z powodu rasizmu zostali pozbawieni godności ludzkiej. Temat tegorocznego Międzynarodowego Dnia Pokoju „Koniec rasizmu. Buduj pokój.” jest dla nas zachętą do zastanowienia się, w jakim stopniu mamy kontakt z osobami, które są ofiarami rasizmu. Czy nasza wiedza o tej rzeczywistości opiera się tylko na tym, co widzimy w mediach, czy również na tym, czego osobiście doświadczamy? Odważmy się i zaprośmy ludzi z różnych środowisk (z różnych narodowości, kultur, klasy społecznych) do osobistej wymiany zdań na temat ich sytuacji życiowych. Ważne jest, aby ludzie czuli, że są szanowani i że mają ludzką godność daną im przez Boga. To z pewnością ma wielką wartość w przyczynianiu się do budowania pokoju.

Przygotowanie dekoracji w miejscu modlitwy

Proponujemy stworzenie dekoracji na Czas dla Stworzenia i Międzynarodowy Dzień Pokoju. Stwórzcie płonący krzew z ciernistych gałęzi, który będzie centralnym elementem w kaplicy lub innym miejscu modlitwy do końca Czasu dla Stworzenia, czyli do 4 października br. Wszyscy przychodzący do tego miejsca są zaproszeni do pomocy w tworzeniu tego krzewu poprzez zawieszanie na suchych gałęziach płonącego krzewu, kolorowych płomieni o różnych kształtach z wypisanymi troskami dotyczącymi naruszenia godności człowieka lub środowiska. Proponujemy również wywieszenie w kaplicy lub innym szeroko dostępnym miejscu zaproszenia do modlitwy za stworzenie w połączeniu z modlitwą o pokój.

Niech Bóg Wam błogosławi!

Czas dla Stworzenia oraz Modlitwa o pokój

Pieśń: Oto jestem Panie (Here I am Lord, Daniel Schutte) lub inna pieśń dobrze znana w danej wspólnocie.

Psalmodia

(Psalm 19)

Wsłuchajcie się w stworzenie opowiadające o Bogu, wsłuchajcie się w Słowo Boże w Piśmie Świętym.

Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza.
Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość.

Wsłuchajcie się w stworzenie opowiadające o Bogu, wsłuchajcie się w Słowo Boże w Piśmie Świętym.  

Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano;
ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy.

Wsłuchajcie się w stworzenie opowiadające o Bogu, wsłuchajcie się w Słowo Boże w Piśmie Świętym.  

Prawo Pana doskonałe – krzepi ducha;
świadectwo Pana niezawodne – poucza prostaczka;
nakazy Pana słuszne – radują serce.

Wsłuchajcie się w stworzenie opowiadające o Bogu, wsłuchajcie się w Słowo Boże w Piśmie Świętym.  

Przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy;
bojaźń Pańska szczera, trwająca na wieki;
sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem są słuszne.

Wsłuchajcie się w stworzenie opowiadające o Bogu, wsłuchajcie się w Słowo Boże w Piśmie Świętym.

Czytanie

(Wj 3, 1-10)

Po krótkiej chwili ciszy uczestnicy są zaproszeni do podzielenia się z osobą siedzącą obok tym, co usłyszeli, a szczególnie odpowiedzią na pytanie: Do czego jestem/jesteśmy posłani? Kim są – mówiąc obrazowo – dzisiejsi Izraelici, do których jestem/jesteśmy posłani?

Modlitwa wstawiennicza

Jeden z uczestników modlitwy zapala swoją świecę od świecy zapalonej przy ciernistym krzewie, następnie od swojej świecy zapala świecę osoby obok siebie itd. W ten sposób światło rozchodzi się od osoby do osoby. Każdy uczestnik modlitwy proszony jest o trzymanie zapalonej świecy w ręku podczas próśb.

Modlimy się w podanych intencjach, a następnie każdy jest zaproszony do wybrania płomyka zawieszonego na cierniowym krzewie i odczytania znajdującej się na nim troski.

  • Wszechmogący Boże i Stwórco, Ty jesteś Ojcem wszystkich ludzi na ziemi. Prosimy Cię, abyś prowadził wszystkie narody i ich przywódców drogami sprawiedliwości i pokoju.

Dawco pokoju, usłysz nas i pomóż nam.

  • Chroń nas przed złem niesprawiedliwości, uprzedzeń, wyzysku, konfliktów i wojen.

Dawco pokoju, usłysz nas i pomóż nam.

  •  Pomóż nam oddalić nieufność, gorycz i nienawiść.

Dawco pokoju, usłysz nas i pomóż nam. 

  • Naucz nas zaprzestać przechowywania i używania narzędzi wojennych.

Dawco pokoju, usłysz nas i pomóż nam 

  • Prowadź nas do odnalezienia pokoju, szacunku i wolności.

Dawco pokoju, usłysz nas i pomóż nam.

  • Zjednocz nas w tworzeniu i dzieleniu się narzędziami pokoju, aby pokonać ignorancję, ubóstwo, choroby i ucisk.

Dawco pokoju, usłysz nas i pomóż nam.

  • (Można dodać troski zapisane na płomieniach z ciernistego krzewu)

Spraw, abyśmy wzrastali w zgodzie i przyjaźni jako bracia i siostry stworzeni na Twój obraz, ku Twojej czci i chwale. Amen

Odnowienie Publicznego zobowiązania SSND Laudato Si’.  Z wiarą i nadzieją odnawiamy nasze zobowiązanie, by stać się Zgromadzeniem realizującym wezwania Laudato Si’ i czynić to razem.

Modlitwa końcowa

Odmawiamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz, której nauczył nas Jezus. Dziś w wersji sparafrazowanej przez teologów maoryskich.

Wieczny Duchu, Stwórco Ziemi, Dźwigający ból, Dawco Życia,
Źródło wszystkiego, co jest i co będzie,
Ojcze i Matko nas wszystkich,
Miłujący Boże, w którym jest niebo:
Świętość Twojego imienia rozbrzmiewa we wszechświecie!

Drogą Twojej sprawiedliwości niech podążają ludy świata.
Twoja niebiańska wola niech będzie wypełniana przez wszystkie istoty stworzone.
Niech Twoja umiłowana wspólnota pokoju i wolności podtrzymuje naszą nadzieję i przyjdzie na ziemię.

Nakarm nas chlebem, którego potrzebujemy na dziś.
Przebacz nam krzywdy, którymi ranimy siebie nawzajem.
W chwilach pokus i prób, umacniaj nas.
Od prób zbyt wielkich do zniesienia, oszczędź nas.
Od wszystkiego, co złe, uwolnij nas.

Ty bowiem królujesz w chwale mocy, jaką jest miłość, teraz i na wieki. Amen.

(Na podstawie nowozelandzkiego modlitewnika | He Karakia Mihinare o Aotearoa. Ta wersja Modlitwy Pańskiej powstała pod wpływem teologów maoryskich).

Błogosławieństwo

Niech Bóg, który powołał do życia taniec stworzenia,
który podziwiał lilie polne,
który przekształca chaos w porządek,
prowadzi nas w przemianie naszego życia i Kościoła,
abyśmy słuchali głosu wszystkich stworzeń,
które odzwierciedlają chwałę Bożą w stworzeniu.

(W ślad za programem Eko-zgromadzenia CTBI).

 

Przygotowane przez Osoby Kontaktu Shalom z Gałęzi Europy dla Miedzynarodowej Sieci Shalom.

Grafika zaczerpnięta z Kierunku, 24 Kapituły Generalnej. Projekt: Biuro Komunikacji Zgromadzenia.