Charyzmat

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra.

1 Kor 12, 4-7

Charyzmat jest darem Ducha Świętego, danym aby dzielić się nim w służbie w Kościele i świecie. Jaki jest charyzmat SSND?

W Prologu naszej Konstytucji Jesteście Posłane wyjaśniamy na czym polega nasz charyzmat przez odniesienie do osób, które wpłynęły na to, co i w jaki sposób czynimy.

My, Siostry Szkolne de Notre Dame, za istotny fundament naszej Konstytucji, naszego życia i naszego posłannictwa uznajemy:

  • Jezusa Chrystusa, który sam będąc posłany przez Ojca posyła i nas w Swoim Duchu, abyśmy na­szym życiem głosiły Ewangelię;
  • Kościół, który z najgłębszej Swej istoty uobecnia Jezusa Chrystusa i przekazuje Jego posłannictwo;
  • świat, który jest konkretną rzeczywistością, w jakiej rozwijamy posłannictwo Chrystusa;
  • nasz charyzmat, który nadaje jasny kierunek naszemu życiu i posłannictwu.

Nasz  charyzmat, dar Ducha Świętego, został urzeczywistniony przez

Błogosławioną Marię Teresę od Jezusa Gerhardinger,

która gorąco pragnęła jedności wszystkich w Bogu, oparła Zgromadzenie na fundamencie Eucharystii, zakotwiczyła je w ubóstwie i poświęciła Maryi.

Jako niewiasta silna wiarą, stale szukająca Woli Bożej, zabiegała o jedność w naszej międzynarodowej wspólnocie i odpowiadała na naglące potrzeby czasu, szczególną troską otaczając ubogich oraz realizując dalekosiężne zamierzenia wychowawcze.

Charyzmat naszego Zgromadzenia wyrasta z naszego duchowego dziedzictwa, którym w szczególny sposób obdarzyli nas:

Święty Augustyn,

który widząc w Trójcy Świętej podstawę, źródło i cel każdej wspólnoty, założył wspólnotę, która miała być jednego serca i jednej duszy w Bogu;

Bł. Alicja Le Clerc i Święty Piotr Fourier,

którzy uznając służbę apostolską za istotny element zgromadzenia, które założyli, ukazali życiu zakonnemu nową drogę;

Biskup Michał Wittmann i Franciszek Sebastian Job,

którzy (…) szczególną troskę poświęcili chrześcijańskiemu wychowaniu dziewcząt;

Matka Karolina Friess,

która doskonale odczytując znaki czasu i podejmując niezwykłe ryzyko w dawaniu odpowiedzi na rozpoznane wymogi, dzięki swemu odważnemu kierownictwu przystosowała Zgromadzenie do życia na innym kontynencie.

Nasz charyzmat nadal rozwija się w żyjącej wspólnocie sióstr, która ubogacona przeszłością, sprawia, że Zgromadzenie rozwija się i dziś i będzie zdolne stanąć wobec wymagań przyszłości. Zostałyśmy poświęcone posłannictwu Jezusa Chrystusa; w duchu twórczej wierności wobec Chrystusa, Kościoła i naszego charyzmatu, zobowiązujemy się do dalszego rozwijania Jego posłannictwa…

W mocy Ducha Świętego realizujemy nasze posłannictwo szczególnie przez:

  • wysiłki na rzecz jedności
  • życie wspólne
  • służbę apostolską w dziele wychowywania
  • wspólne szukanie i wypełnianie Woli Bożej.

Maryja, Matka Kościoła i Matka naszego Zgromadzenia wzywa nas serdecznie: »Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie« (J 2, 5).