Charyzmat

My, Siostry Szkolne de Notre Dame, za istotny fundament naszej Konstytucji, naszego życia i naszego posłannictwa uznajemy:

  • Jezusa Chrystusa, który sam będąc posłany przez Ojca posyła i nas w Swoim Duchu, abyśmy na­szym życiem głosiły Ewangelię;
  • Kościół, który z najgłębszej Swej istoty uobecnia Jezusa Chrystusa i przekazuje Jego posłannictwo;
  • świat, który jest konkretną rzeczywistością, w jakiej rozwijamy posłannictwo Chrystusa;
  • nasz charyzmat, który nadaje jasny kierunek naszemu życiu i posłannictwu.
Błogosławioną Marię Teresę od Jezusa Gerhardinger

Nasz  charyzmat, dar Ducha Świętego, został urzeczywistniony przez

Błogosławioną Marię Teresę od Jezusa Gerhardinger,

która gorąco pragnęła jedności wszystkich w Bogu, oparła Zgromadzenie na fundamencie Eucharystii, zakotwiczyła je w ubóstwie i poświęciła Maryi.

Jako niewiasta silna wiarą, stale szukająca Woli Bożej, zabiegała o jedność w naszej międzynarodowej wspólnocie i odpowiadała na naglące potrzeby czasu, szczególną troską otaczając ubogich oraz realizując dalekosiężne zamierzenia wychowawcze.

W tych darach Ducha, danych naszej Założycielce Matce Teresie, rozpoznajemy rozwijający się stale charyzmat naszego Zgromadzenia.

Charyzmat  naszego  Zgromadzenia  wyrasta  z  naszego duchowego  dziedzictwa,  którym  w  szczególny  sposób obdarzyli  nas:

Święty  Augustyn,
który widząc w Trójcy Świętej podstawę, źródło i cel każdej wspólnoty, założył wspólnotę, która miała być jednego serca i jednej duszy w Bogu;

Święty Augustyn
Święty Piotr Fourier
Święty Piotr Fourier

Bł. Alicja Le Clerc i Święty Piotr Fourier,
którzy uznając służbę apostolską za istotny element zgromadzenia, które założyli, ukazali życiu zakonnemu nową drogę;

Biskup  Michał  Wittmann i  Franciszek  Sebastian  Job,
którzy rozumiejąc ważność powołania kobiety
w doskonaleniu ludzkiej rodziny,
szczególną troskę poświęcili
chrześcijańskiemu wychowaniu dziewcząt;

Biskup Michał Wittmann
Franciszek Sebastian Job
Matka Karolina Friess

Matka  Karolina  Friess,
która doskonale odczytując znaki czasu
i podejmując niezwykłe ryzyko
w dawaniu odpowiedzi na rozpoznane wymogi,
dzięki swemu odważnemu kierownictwu
przystosowała Zgromadzenie
do życia na innym kontynencie.

Nasz charyzmat nadal rozwija się
w żyjącej wspólnocie sióstr,

która ubogacona przeszłością,
sprawia, że Zgromadzenie rozwija się
i dziś i będzie zdolne stanąć wobec wymagań przyszłości.

Zostałyśmy poświęcone posłannictwu Jezusa Chrystusa; w duchu twórczej wierności wobec Chrystusa, Kościoła i naszego charyzmatu, zobowiązujemy się do dalszego rozwijania Jego posłannictwa, jako członkinie oddanego dziełom apostolskim instytutu życia konsekrowanego na prawie papieskim. W mocy Ducha Świętego realizujemy nasze posłannictwo szczególnie przez:

wysiłki na rzecz jedności,
życie wspólne,
służbę apostolską w dziele wychowywania,
wspólne szukanie i wypełnianie Woli Bożej.

Maryja, Matka Kościoła i Matka naszego Zgromadzenia wzywa nas serdecznie:

»ZRÓBCIE WSZYSTKO, COKOLWIEK WAM POWIE«   (J 2, 5)

Maryja, Matka Kościoła

Nasz Symbol

Congregational symbol

Ten symbol, który wiele sióstr nosi przypięty do ubrania lub na łańcuszku, został zaprojektowany wyłącznie dla Sióstr Szkolnych de Notre Dame i pozwala nam rozpoznawać się wzajemnie oraz jest znakiem dla osób, z którymi pracujemy i z którymi się spotykamy.

Krzyż symbolizuje Chrystusa, centrum naszego życia.

Okrąg oznacza wspólnotę i świat, w którym służymy.

Litera M symbolizuje Maryję, Matkę Zgromadzenia.