Międzynarodowa Refleksja Solidarności

Równowaga

Luty 2019

pdf do wydrukowania  ( 377 KB)

Wprowadzenie

Równowaga: W 1987 r. Komisja Brundtland ONZ zdefiniowała zrównoważony rozwój jako „zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na zaspokojenie ich własnych potrzeb”.

Równowaga ma trzy wymiary: środowiskowy, ekonomiczny i społeczny. Osiągamy równowagę gdy wzajemne oddziaływanie tych trzech wymiarów jest wyważone. To z kolei zapewnia naszą pomyślność bez niekorzystnego niszczenia środowiska, od którego jesteśmy zależni. Głębsza refleksja na temat równowagi, chociaż nieczęsto się to przyznaje, pozwala dostrzec wymiar duchowy. Daje on inspirację i dostarcza klucz łączący ze sobą pozostałe trzy wymiary równowagi.

W Laudato Si’ Papież Franciszek przeformułowuje pojęcie równowagi na ekologię integralną. Biorąc pod uwagę wzajemne powiązania całego stworzenia, odpowiedź na zrównoważony rozwój wymaga zintegrowanego podejścia, które obejmuje nie tylko rozwój i wykorzystanie zasobów, ale także wpływ, jaki one mają na wszystkie formy życia, które są częścią naszego „wspólnego domu”.

Papież Franciszek podkreśla, że „Ekologia integralna wymaga, aby poświęcić trochę czasu na odzyskanie spokojnej harmonii ze stworzeniem, na refleksję o naszym stylu życia i naszych ideałach, na kontemplację Stwórcy, który żyje pośród nas i w tym, co nas otacza, a którego obecności «nie powinno się wytwarzać, lecz odkrywać, odsłaniać»”.~ Laudato Si’, 225

Wezwanie do modlitwy

„A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: «Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem». I zdjęty trwogą rzekł: «O, jakże miejsce to przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba!»” ~ Księga Rodzaju 28,16 -17

Doświadczenie

Projekt Niebieska Społeczność (https://canadians.org/) zachęca władze miast i społeczności tubylczych do poparcia idei ustalenia ram dla wspólnego korzystania z wody pitnej i uznania, że woda jest wspólnym zasobem dla wszystkich, poprzez przyjęcie następujących uchwał:

  • Uznanie wody i urządzeń sanitarnych za prawa człowieka.
  • Zakazanie lub stopniowe wycofywanie ze sprzedaży wody w butelkach w instytucjach miejskich i na miejskich imprezach.
  • Promowanie usług związanych z wodą i ściekami, finansowanych ze środków publicznych, jak również posiadanych i zarządzanych publicznie.

Rada Kanadyjczyków, Projekt Niebieska Planeta i Kanadyjski Związek Pracowników Publicznych (CUPE) zainicjowały w 2009 r. Projekt Niebieska Społeczność. Partnerem w tym projekcie w prowincji Quebec, w Kanadzie, jest Eau Secours. Ruch Niebieskich Społeczności ma zasięg międzynarodowy i działa w Paryżu (Francja) oraz Bernie (Szwajcaria) i innych miastach na całym świecie, które stają się „niebieskie”. Różne szkoły, wspólnoty zakonne i grupy wyznaniowe również przyjęły zasady, które pochodzą z przekonania, że woda jest dobrem wspólnym przeznaczonym dla wszystkich i wszyscy są odpowiedzialni by troszczyć się o nią.

Refleksja

Duchowość oparta na równowadze

Thomas Berry zauważa: „Mówimy jedynie do samych siebie. Nie mówimy do rzek, nie słuchamy wiatru i gwiazd. Przerwaliśmy tę wielką rozmowę, a przez to wstrząsnęliśmy wszechświatem. Wszystkie tragedie, które się teraz dzieją są wynikiem tego duchowego ‘autyzmu’”. (Zaprzyjaźnić się z Ziemią, 1991)

Papież Benedykt przypomina nam, że „nasza Ziemia mówi do nas, a my musimy jej słuchać jeśli chcemy przetrwać”. (Przemówienie, Lipiec 2007)

Na pytanie czego najbardziej potrzebujemy, by uratować świat, Thich Nhat Hanh odpowiedział: „Najbardziej potrzebne jest to, żebyśmy usłyszeli w sobie krzyk Ziemi; słuchajmy naszymi uszami lamentu Ziemi i jej stworzeń i pozwólmy, aby obudził on w nas odpowiedź pełną współczucia”. Gdy zdamy sobie sprawę z tego niezwykłego faktu, że rzeczywistość materialna jest przeniknięta świętością, nawet najbardziej monotonna czynność staje się ścieżką prowadzącą do Boga. Stwierdzenie, że Boże życie przenika materię dotyczy więc nie tylko kosmosu. Odnosi się do wszystkiego co się dzieje w naszym codziennym życiu”. ~ David Richo, Wszystko płonie, s.16

„Zobaczyć świat w ziarenku piasku
Niebiosa w jednym kwiecie z lasu
W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar
W godzinie – nieskończoność czasu”. ~ William Blake, „Wróżby niewinności”, tłum. Z. Kubiak

„[Nawet] przez puste oko śmierci, widzę, wygląda życie”. ~ Szekspir, Król Ryszard II, Scena1, tłum. Leon Urlich

Działanie

  • Zostańcie Niebieską Społecznością
  • Wybierz się na spacer wśród przyrody, samotnie lub we wspólnocie i pozwól by Bóg cię    zaskoczył.
  • Czytaj encyklikę Laudato Si’.
  • Zrezygnujcie w swojej wspólnocie z tworzyw sztucznych, które zanieczyszczają Ziemię.

Modlitwa końcowa

„Panie, dałeś nam ten piękny świat i sprawiłeś, że możemy zbierać to, co on rodzi dla naszego pożywienia. Jednak postępując chciwie, okradamy przyszłe pokolenia, zatruwamy Twój świat i niszczymy wiele Twoich stworzeń. Pomóż nam zrozumieć, że ingerujemy w Twój świat na własne ryzyko. To nie my, lecz Ty panujesz nad światem, a my jesteśmy tutaj, na czas naszego krótkiego życia, jako tymczasowi opiekunowie”. ~ Zielona ekologia

 

Opracowane przez Siostrę Rose Mary Sander SSND z Prowincji Atlantic Midwest, Kanady, dla Międzynarodowego Biura Shalom, Rzym, Włochy
Grafika pochodzi z Kierunku 24. Kapituły Generalnej. Projekt: Biuro Komunikacji Zgromadzenia.
     Tłum. M. Chiara Burzyńska SSND