Masthead of newsletter

Rok 22 Numer 1                            Kwiecień 2021

(Pdf to print   168 KB)                                     

„Działamy … we współpracy z innymi na rzecz godności życia …”

Siostra Maria-Theresia Knippschild, SSND (Prowincja Bawaria)  Shalom, Gałąź Europy

Kierunek KG oraz Ukierunkowanie i zobowiązania Shalom na lata 2018-2021, nadal kształtują inicjatywy Shalom i Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Europie i na świecie, zwłaszcza od wybuchu pandemii.

Sister tutoring student
Siostra Judit Nötstalles SSND pomaga Shahad w odrabianiu zadania.

Lockdown/ zamknięcie – Co to oznacza dla człowieka? Zamknięcie przedszkola i szkoły, nauka na odległość/ nauka w domu, godzina policyjna, biuro w domu, szerokie wykorzystanie technologii, praca tymczasowa, bezrobocie, samotność, umieranie w pojedynkę i niewiele kontaktów międzyludzkich. Krótko mówiąc: całkowite zamknięcie życia publicznego i prywatnego oraz, w niektórych przypadkach, utrata godności ludzkiej

Aby temu przeciwdziałać, siostry z prowincji europejskich postarały się o twórcze pomysły i mogły je zrealizować. Ważne było zaangażowanie się na rzecz ubogich i bezdomnych. Czyniłyśmy to, zapewniając codzienny posiłek, ofiarując termosy i maski codziennego użytku lub przekazując odzież. Siostry na Białorusi ofiarowały potrzebującej rodzinie podstawowe przedmioty codziennego użytku. W tym samym czasie dostrzegałyśmy także problemy dzieci, młodzieży, rodziców i SSND. W Pfaffenhofen w Austrii siostry gościnnie dzieliły mieszkanie z dziećmi w trudnej sytuacji oraz organizowały lekcje na odległość. Inne siostry codziennie pisały listy do najmłodszych uczniów w szkole. Oprócz lekcji wideo poświęcały czas na osobiste rozmowy. We wszystkich naszych przedszkolach nauczyciele planowali projekty dla dzieci i ich rodzin, aby pozostać w kontakcie i powiedzieć im: „Jesteście dla nas ważni. Nie zapominajcie, że wszystkie siostry włączają wszystkie wasze troski w swoje osobiste i wspólnotowe modlitwy”.

W czasie pandemii jedno stało się bardzo jasne: nie można zapominać o godności życia. Ta pandemia pokazała nam, Siostrom Szkolnym de Notre Dame, co to znaczy być niewiastami pokoju, nadziei i miłości w sercu świata.

Czas dla stworzenia/Jubileusz dla Ziemi

 Connie Guerrero, Współpracowniczka (Prowincja Środkowego Pacyfiku) Shalom, Gałąź Azja i Oceania

Czas dla stworzenia jest okazją do refleksji nad biblijnym znaczeniem Jubileuszu. Zachęca nas do odnowienia harmonijnych relacji z naszym Stwórcą i całym stworzeniem poprzez życie we współczuciu i solidarności. COVID-19 pokazuje, jak głęboko jesteśmy ze sobą połączeni. W świecie po pandemii będziemy potrzebować integralnego podejścia. „Wszystko jest ze sobą ściśle powiązane, a dzisiejsze problemy wymagają wizji, która uwzględni każdy aspekt globalnego kryzysu” (Laudato Si’, 137).Harvest Parade on Guam .

Jubileusz to czas odnowy ziemi poprzez diametralnie nowe sposoby życia. Wymaga czasu, aby ziemia mogła odpocząć, a ekosystemy się odrodzić. Ten Jubileusz dla Ziemi przypada w świecie pełnym kryzysów, uświadamiając nam pilną potrzebę uzdrowienia relacji ze stworzeniem i między sobą w celu wyzwolenia i pocieszenia. Bóg pozwolił nam doświadczyć „zamknięcia” jako odpoczynku, ale także jako oddzielenia i ograniczenia wolności. W odpowiedzi, wielu skupiło się na swoich ogrodach. Dzieląc się z innymi bogactwem ziemi, przekonali się, że „mniej znaczy lepiej”.

Czas dla stworzenia wzywa nas do ponownej oceny systemów ekonomicznych, które opierają się na stałym wzroście kosztem Ziemi i ubogich. Prorocy wzywają nadmiernych konsumentów do zadość-uczynienia tym, którzy najbardziej cierpią. Jest to czas na przemianę, przywrócenie równowagi w systemach, które podtrzymują życie. Co musimy zrobić, aby Ziemia została zachowana w równowadze dla następnego pokolenia?

Odpowiedź w czasie pandemii

Siostra Helen Galadima, SSND (Prowincja Afryka) Shalom, Gałąź Afryki

Gałąź Afryki Sieci Shalom jest aktywna i zaangażowana w miłość i troskę o Boże stworzenie. Siostry w nowy i twórczy sposób pracują nad zmianą swoich zachowań i wyborów, wychowując, popierając i działając we współpracy z innymi. Pandemia koronawirusa zmusza je do kreatywności w wykonywaniu swoich działań w duchu Shalom, do solidarności z cierpiącą ludzkością i światem w tym czasie. Siostry wyrażały solidarność regularnie i wiernie odmawiając „Modlitwę o zahamowanie koronawirusa”, zwłaszcza podczas Mszy świętej. Słuchają wiadomości i czytają odpowiednie materiały, aby dowiedzieć się o sposobie rozprzestrzeniania się wirusa i zapobieganiu mu. Przestrzegają zalecanych wskazówek i rozpowszechniają informacje wśród osób, z którymi współpracują w apostolatach. Wykonały maski na twarz dla niektórych ubogich osób i dzieliły się z nimi jedzeniem.

Siostry ufają obecności Boga w obecnej trudnej sytuacji na świecie. Dlatego życie w duchu Shalom zainspirowało je do tego, by więcej dzielić się z innymi i żyć w równowadze. W niektórych apostolatach siostry wykonały własne środki do dezynfekcji rąk, maseczki i stworzyły ogrody warzywne. Nadal dostosowują się do wszystkiego, co możliwe, aby zapewnić każdemu bezpieczeństwo we wspólnocie i w pracy, szukając sposobów, aby uszanować nasze wzajemne powiązania i szacunek dla różnorodności biologicznej oraz odpowiedzieć na wezwanie Boga skierowane do nas w tych czasach.

Torowanie drogi do wzrostu

Kathleen Bonnette, Prowincja (Środkowo-Zachodria Atlantyk)  Shalom, Gałąź Ameryki Północnej

Jeśli jest coś, czego nauczyłyśmy się podczas tej pandemii, to jest to, jak opanować połączenia konferencyjne Zoom! Jak wielu ludzi byłyśmy zamknięte w naszych domach, nie mogąc fizycznie się ze sobą połączyć. Musiałyśmy się dostosować. Ale adaptacja nie zawsze jest rzeczą negatywną; często toruje drogę do wzrostu. Na przykład, chociaż niestety musiałyśmy przenieść nasze doroczne osobiste spotkanie gałęzi na platformę wirtualną, nasza praktyka w zakresie komunikacji online zainspirowała nas do wypróbowania nowych sposobów dotarcia do naszej sieci, co poszerzyło grono naszych odbiorców!

Starałyśmy się przestrzegać International Shalom Network Focus and Commitments (2018-2020),/ Ukierunkowania i zobowiązań międzynarodowej sieci Shalom (2018-2020) oraz oprócz współpracy przy naszym comiesięcznym biuletynie i kampaniach poparcia, Shalom Ameryki Północnej zorganizował w zeszłym roku dwa webinaria: “Responding to Our Climate Crisis on the Anniversaries of Earth Day and Laudato Si’: For the Dignity of Life and the Care of All Creation,”/ „Odpowiedź na kryzys klimatyczny w rocznicę Dnia Ziemi i Laudato Si’: na rzecz godności życia ludzkiego i w trosce o wszelkie stworzenie” z udziałem Dr. Mary Evelyn Tucker; i “Human Trafficking and a Legacy of Racism,”/ „Handel ludźmi i dziedzictwo rasizmu” z udziałem Jennifer Reyes Lay, dyrektora wykonawczego grupy Siostry katolickie w USA przeciw handlowi ludźmi oraz Melanie Thompson, koordynatorki ds. Młodzieży w Koalicji przeciwko Handlowi Kobietami. Stworzyłyśmy także wirtualny “Prayer Room for Peace”/ „Sala modlitwy o pokój” na czas wyborów w USA. Inicjatywy te dotarły do tysięcy ludzi i jesteśmy wdzięczne za tę pozytywną stronę pandemii: możliwość praktykowania nowych sposobów dzielenia się misją w duchu Shalom.

Wirtualne życie w erze cyfrowej

Siostra Sarah Unwaunyin Tanjo, SSND i Siostra Beatrice Chepng’eno, SSND (Prowincja Afryka)

W erze cyfrowej nasze życie jesteśmy wirtualnie połączeni za pomocą technologii. Z powodu Covid-19 odpowiadamy na większość potrzeb naszego świata za pomocą tej metody komunikacji. Problemy i możliwości związane z tym podejściem były jednym z tematów konferencji ONZ w 2021 r. zorganizowanej przez Komisję ONZ ds. Rozwoju Społecznego.

Podczas sesji „Rola technologii cyfrowych w rozwoju społecznym i dobrostanie wszystkich” prezenter pokazał, w jaki sposób technologia może pomóc w świadczeniu opieki zdrowotnej: łatwa komunikacja online między lekarzami a pacjentami, zakupy artykułów medycznych, badania i nauka. To jest rzeczywistość dla niektórych osób posiadających technologię i dostęp do Internetu. Mają one większą przewagę w postaci niezależności, wiedzy i połączenia z szerszym społeczeństwem. Jednak głównym wyzwaniem jest to, że nie każdy ma do tego równy dostęp. Nierówność dostępu pozostawia wiele osób w tyle, zwłaszcza najbardziej bezbronnych i zmarginalizowanych, często na odległych obszarach.

„Nie możemy pozwolić, aby nowe obywatelstwo cyfrowe było przywilejem nielicznych. Technologie cyfrowe muszą być wykorzystywane zarówno jako narzędzia awaryjne, jak i te, które zapewniają możliwości wszystkim mieszkańcom świata w dążeniu do tworzenia bardziej integracyjnych, sprawiedliwych społeczeństw” – powiedziała Maria Del Carmen Squeff, przewodnicząca Komisji ONZ ds. Rozwoju Społecznego.

W 2016 r. wiele rządów afrykańskich rozpoczęło ogólnokrajowe wdrażanie programów alfabetyzacji cyfrowej. Rozprowadzano laptopy i tablety do szkół publicznych, aby zapewnić wszystkim dzieciom edukację, która pozwoli im zdobyć umiejętności potrzebne w XXI wieku, w tym umiejętności cyfrowe. W rezultacie nastąpił wzrost zapisów do szkoły, czujności uczniów i poprawa frekwencji.

Ponieważ najprawdopodobniej technologia pozostanie integralną częścią naszego życia, nie ma potrzeby pytać, czy jest dobra, czy zła; musimy zapytać, jak ją wykorzystamy. Apelujemy o sprawiedliwą dystrybucję tych pomocy, zachęcając się też nawzajem do korzystania z nich w sposób krytyczny, zrównoważony i odpowiedzialny.

Odbudowywanie w solidarności

Siostra Rosa María Tróchez SSND, (Prowincja Ameryki Łacińskiej Karaibów) Shalom, Gałąź Ameryki Łacińskiej

Honduras stanął w obliczu jeszcze większej niedoli w wyniku pandemii Covid-19 i dwóch huraganów (Eta i Iota). Trzy miesiące po huraganach ludzie nadal mieszkali na poboczach dróg, czekając na pomoc w zaspokojeniu najbardziej podstawowych potrzeb (żywność, woda, mieszkanie…). Wiele osób chcąc przetrwać, opuściło kraj w gigantycznych karawanach migracyjnych

Aftermath of the hurricanes

To, czego byli świadkami w obliczu tych tragedii, to bezwarunkowa odpowiedź zwykłych ludzi; tak, ludzie pomagający swoim bliźnim. Przypomina to fragment biblijny: „Sami ich nakarmcie”.

SSND pracujące z mieszkańcami na szczeblu lokalnym zorganizowały się, aby znaleźć sposoby na uczynienie ich życia bardziej znośnym i huma-nitarnym. Usuwanie błota i gruzu z domów, aby były bezpieczne, jest procesem powolnym, w którym potrzebne są umiejętności wszystkich członków lokalnej społeczności. Wspólna praca nad odbudową społeczności pomaga ludziom zrozumieć skuteczne sposoby odbudowy kraju.

Międzynarodowa pomoc gospodarcza była wielkim błogosławieństwem i napełnia ludzi głęboką wdzięcznością. Solidarność między nimi będzie nadal pogłębiać nadzieję na życie jako córki i synowie Boga.

* * * * * * * * *

W sposób proroczy wychowujemy, wspieramy i działamy we współpracy z innymi na rzecz godności życia ludzkiego i w trosce o wszelkie stworzenie.
(Miłość daje wszystko, Kierunek SSND)

Shalom/UN-NGO Newsletter is a publication of the School Sister of Notre Dame
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.