Rok 20, Numer 1 —  Kwiecień 2017

Pdf: Polski (775 KB)

Miłość daje wszystko

Siostra Beatriz Eugenia Martinez-Garcia

Siostra Beatriz Martinez-Garcia

Drogie Siostry,

Nazywam się Beatriz Eugenia Martinez-Garcia. Urodziłam się i wychowałam w Meksyku, gdzie mieszka moja rodzina.

Siostra Beatriz Eugenia Martinez-Garcia
Jako Siostra Szkolna de Notre Dame pracowałam w parafiach i wydziałach diecezjalnych ds. ewangelizacji i katechezy w Meksyku oraz w Stanach Zjednoczonych: w Arizonie, Teksasie i Minnesocie. W dniu 1 października zostałam mianowana przedstawicielką biura SSND ONZ-NGO. Odbywam teraz szkolenie. S. Eileen Reilly, nasza obecna przedstawicielka pomaga mi poznać ważne aspekty tej pracy i lepiej zrozumieć sposób współpracy z Międzynarodową Siecią Shalom.

Mocno wierzę w to, o czym zapewnia Kierunek 24. Kapituły Generalnej, że jesteśmy wezwane i posłane, aby wychowywać, wspierać i działać we współpracy z innymi na rzecz godności życia ludzkiego i w trosce o wszelkie stworzenie oraz do tego by jako Zgromadzenie rozeznawać, na jakie z pilnych i nieodzownych potrzeb świata mamy reagować i na nie odpowiadać w sposób odważny i dotąd nieprzewidywany.

Serdecznie dziękuję każdej siostrze za modlitwę i wsparcie.

Niepozostawianie nikogo z tyłu

Siostra Eileen Reilly, Dyrektorka Biura SSND ONZ-NGO

Państwa członkowskie ONZ realizując Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które przyjęły w 2016 r., często przypominają sobie o znaczeniu „niepozostawiania nikogo z tyłu”. Ta idea była ważna podczas negocjacji dotyczących celów i jest nadal istotnym tematem.

Co to oznacza w praktyce?  Kilka przykładów: w wysiłkach podejmowanych by zapewnić powszechną edukację, trzeba podjąć szczególne kroki by objęła ona także dzieci niepełnosprawne; osoby odpowiedzialne za promowanie działań na rzecz równości płci muszą brać pod uwagę także kobiety i dziewczęta.

W wymiarze praktycznym na podstawie tych trosk zrodziła się inicjatywa by w ONZ promować „ochronę socjalną”. To wyrażenie oznacza różne programy do pomyślności wszystkich, szczególnie osób najbardziej potrzebujących. „Ochrona socjalna” obejmuje opiekę zdrowotną, edukację, ubezpieczenie dla osób bezrobotnych, emerytury i renty itd.

Zarówno Komisja ds. Statusu Kobiet (CSW) jak i Komisja ds. Rozwoju Społecznego (CSocD) zdecydowały, że ochrona socjalna będzie tematem ich tegorocznych spotkań. Podkreślając na nowo znaczenie „niepozostawiania nikogo z tyłu”, pojawia się też odnowiony optymizm, że Cele Zrównoważonego Rozwoju mogą być osiągnięte do 2030 r.

Human Rights Day: December 10, 2018

Siostra Kathy Schmittgens,
Międzynarodowa Koordynatorka Shalom

Jednym z międzynarodowych dni, który obchodzimy wspólnie w Sieci Shalom jest Dzień Praw Człowieka – 10 grudnia. Poniżej jest przedstawiona relacja z tego jak nasze siostry z Prowincji Polskiej podejmują temat tych ważnych praw w swoich apostolatach. Dziękujemy Siostrze M. Chiarze za przysłanie tych informacji! 

W Przedszkolu w Opolu (Polska) dzieci modliły się za wszystkie osoby, których prawa nie są szanowane. Wychowawczynie rozmawiały z dziećmi o prawach małego dziecka od narodzenia do wieku przedszkolnego, potem o prawach dzieci uczęszczających do przedszkola i szkoły, następnie o prawach ludzi dorosłych. Przedszkolaki podawały wiele praw. Niektóre z nich zostały zapisane na kolorowych kartkach, ponieważ każde prawo jest ważne, by wszystkim nam żyło się lepiej, by dzięki nam – świat był piękniejszy.

Na Białorusi Siostry M. Regina i M. Alicja, w niedzielę poprzedzającą Dzień Praw Człowieka zorganizowały spotkanie w swoim domu z dorosłymi i z dziećmi na temat praw człowieka. Siostry modliły się też z nimi w zaproponowanych intencjach.

Zajęcia z dziećmi w Przedszkolu Bł. Matki Teresy

Zajęcia z dziećmi w Przedszkolu Bł. Matki Teresy

Rodzice i dzieci na Białorusi rozmawiają o Prawach Człowieka.

Rodzice i dzieci na Białorusi rozmawiają o Prawach Człowieka.

SSND na 63. sesji Komisji ds. Statusu Kobiet

Patricia Stortz, Koordynatorka Komunikacji Zgromadzenia

  1. sesja Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ (CSW63) odbywa się w dniach 11-22 marca w Nowym Jorku. Co roku delegacja SSND bierze udział w pierwszym tygodniu tej sesji. W tym roku delegację SSND tworzą Siostra Eileen Reilly, Dyrektorka Biura ONZ-NGO, Siostra Beatriz Martinez-Garcia oraz nauczycielki i uczennice ze szkół SSND z Brazylii, Węgier i Stanów Zjednoczonych.

Każdego roku ustala się przewodni temat sesji oraz temat poddawany rewizji. Tegoroczny przewodni temat brzmiał: „Systemy ochrony socjalnej, dostęp do usług publicznych i zrównoważona infrastruktura w celu osiągnięcia równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt”. Temat do rewizji „wzmocnienie pozycji kobiet oraz związek ze zrównoważonym rozwojem” był głównym tematem podczas 60. spotkania; podczas 63. sesji oceniono postęp w realizacji postanowień z 60. sesji. Można przeczytać o CSW63 oraz o aktywności delegacji SSND na stronie Zgromadzenia (https://gerhardinger.org) oraz na profilu Zgromadzenia na Facebooku (@ssnd_global).

Żyć zgodnie z Laudato Si’

Siostra Kathy Schmittgens, Międzynarodowa Koordynatorka Shalom

W ramach sieci Shalom „nadal podejmujemy studium Katolickiej Nauki Społecznej, szczególnie encykliki Laudato Si’”. Małe rzeczy, które robimy mogą być świadectwem dla innych. Siostry w Peru uszyły torby z materiału, aby na zakupy nie używać plastikowych reklamówek. Roberta, kobieta, która sprzedaje chleb w okolicy zobaczyła je i zapytała czy siostry uszyłyby 50 takich toreb dla jej stałych klientów.

S. Lucy szyje torby; S. Weronika przeciąga sznurki.

S. Lucy szyje torby; S. Weronika przeciąga sznurki.

S. Yvonne paints on each one "No to Plastic".

S. Yvonne umieszcza na każdej torbie napis „Nie dla plastiku”.

No plastic
S Lucy przekazuje torby Robercie.

S Lucy przekazuje torby Robercie.

Mamy dostęp do wielu dobrych materiałów by dowiedzieć się więcej na temat Laudato Si’. Możemy wcielać w życie Laudato Si’ w naszych wspólnotach i apostolatach.

UISG (Międzynarodowa Unia Przełożonych Generalnych) przygotowała stronę poświęconą tematowi Zebrania Generalnego – Siejąc nadzieję dla planety. Oto adres: http://www.sowinghopefortheplanet.org/ Można tam znaleźć inspirujące materiały i informacje o wydarzeniach w języku angielskim, włoskim, francuskim, hiszpańskim i portugalskim.

Zostań Animatorem Laudato Si’ w ramach Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska https://laudatosi.teachable.com/p/lsas

Więcej informacji o ekologii integralnej można znaleźć na stronie Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska: https://catholicclimatemovement.global/

Położyć kres bezdomności – krok do przodu

NGO working group to end homelessness

Siostra Eileen Reilly, Dyrektorka Biura SSND ONZ-NGO

Rodzina Wincentyńska czyli wspólnoty, które biorą początek od św. Wincentego a Paulo, a więc kapłani wincentyńscy, Siostry Miłosierdzia, Stowarzyszenie św. Wincentego a Paulo, zaprosiły SSND i inne osoby by włączyły się w ich wysiłki by położyć kres bezdomności.

Chociaż ten cel jest dość ambitny cieszymy się, że możemy podzielić się wiadomością, że po mniej niż dwóch latach nasza Grupa Robocza ds. Likwidacji Bezdomności wykonała wielki krok do przodu. Z powodzeniem wywarliśmy nacisk na Komisję ds. Rozwoju Społecznego by uczyniła bezdomność głównym tematem na swoim spotkaniu w 2020 r. Tym samym państwa członkowskie ONZ otrzymają zadanie by odpowiedzieć na ten problem we wszystkich krajach na świecie.

W międzyczasie dowiedzieliśmy się, że niektóre kraje nie prowadzą statystyk dotyczących bezdomności, a inne zaprzeczają, że żyją w nich osoby bezdomne.

W naszych dotychczasowych staraniach działaliśmy pod hasłem „nic o nas bez nas”. To oznacza, że chcemy być głosem bezdomnych działając jako grupa robocza i wywierając naciski by ten problem został podjęty. Osobiście byłam bardzo poruszona gdy Iris, bezdomna kobieta z Nowego Jorku, mówiła w ONZ o swoim doświadczeniu.

Globalne porozumienie w sprawie migracji

 Siostra Eileen Reilly, Dyrektorka Biura SSND ONZ-NGO

Celem, wynegocjowanego dwa lata temu, a zatwierdzonego w grudniu 2018 r., Globalnego porozumienia ONZ w sprawie migracji, jest podzielenie między wszystkie kraje odpowiedzialności za rosnącą liczbę migrantów na świecie. Szacuje się, że ich liczba wynosi ponad 258 milionów, nie licząc milionów ludzi wysiedlonych ze swoich domów, ale mieszkających wciąż w tym samym kraju.

23 cele zawarte w Porozumieniu są wszechstronne i dotyczą wszystkich apsektów migracji. Porozumienie wzywa do „bezpiecznej, uporządkowanej i regularnej migracji”. Chociaż zdecydowana większość państw przyjęła ten proces, niestety niektóre kraje nie włączyły się do tych działań. Spośród państw, w których pracują SSND Austria, Republika Czeska, Węgry, Włochy, Polska i Stany Zjednoczony nie podpisały tego Porozumienia; Brazylia najpierw podpisała ten dokument, lecz później się wycofała.

Wielkanoc będziemy świętować 21 kwietnia. Dzień Ziemi przypada 22 kwietnia.
Radosnych Świąt Wielkanocnych w duchu Shalom!

Biuletyn Shalom/ONZ-NGO jest publikacją Sióstr Szkolnych de Notre Dame, wydawaną trzy razy w roku: via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.