Rok 21, Numer 3 Grudzień 2020

Pdf to print  (231 KB)

Nowa Międzynarodowa Koordynatorka Shalom

Siostra Marinez Capra SSND

Jesteśmy w nowy sposób otwarte na działanie Boga w naszym życiu.” (JP K 2) Zaskoczona wezwaniem do służby jako Międzynarodowa Koordynatorka Shalom, odpowiedziałam TAK ufając w Bożą łaskę i wsparcie Zgromadzenia w wypełnianiu tej służby apostolskiej.

Moja praca apostolska, głównie w dziedzinie edukacji, dała mi wiele okazji do siania ziaren wartości i zasad Shalom w pracy z uczniami, nauczycielami, klubami Shalom albo gdy przygotowywałam tygodniowy program nauczania dotyczący Relacji Międzyludzkich i Kultury Pokoju. Mam nadzieję, że te doświadczenia będą mi towarzyszyły we współpracy z naszą siecią Shalom, w której aktywnie podejmujemy działania, aby „rozwijać w sobie szerokie spojrzenie i poczucie odpowiedzialności za cały świat” (JP K 26) w obliczu złożonej i bolesnej sytuacji świata. Podejmuję tę nową służbę z radością i ufnością w Bogu i nieustannie wsłuchuję się w wezwanie do przemiany, przez miłość, która daje wszystko!

Praca w sieci na rzecz życia z pasją i kreatywnością przynosi nadzieję na przyszłość

Siostra Judith Kamada SSND  

Wielką niespodzianką i radością była dla nas wiadomość, że Honduras był 50. krajem, który ratyfikował Traktat o zakazie broni jądrowej (TPNW), dnia 24 października 2020. Oznacza to, że TPNW wejdzie w życie 22 stycznia 2021. Ta długa i bolesna droga ma swój początek w wydarzeniu bombardowania Hiroshimy i Nagasaki 75 lat temu. Równocześnie była to też droga budowania nadziei ze względu na powstanie tej nowej sieci dla życia. Zdjęcie po lewej zostało zrobione w Hiroshimie w Parku Pokoju przed Kopułą Bomby Atomowej, 25 października, gdy ludzie zebrali się, by uczcić wejście w życie za trzy miesiące traktatu TPNW. Siedem organizacji z Hiroshimy pracowało razem w tym celu, również Łódź Pokoju/ ICAN. Burmistrz i przedstawiciele władz Hiroshimy także dołączyli do tego radosnego zgromadzenia. Był to znaczący zbieg okoliczności, że wydarzenie to miało miejsce w 75 rocznicę ONZ.

TPNW nabrał kształtu, bo ludzie młodzi i starsi, fachowcy i zwyczajne osoby podzieliły się swoimi pasjami, ideami, kreatywnością, fachową wiedzą i doświadczeniem i pracowali razem, aby spełniło się ich pragnienie, żeby TPNW wkrótce stało się częścią międzynarodowego prawa. Chociaż niektórzy powiedzą, że jeśli kraje, które mają broń jądrową nie podpiszą TPNW, szanse na przemianę świata będą mniejsze. Mimo tego, historia wciąż daje nam nadzieje na przyszłość.

Współdziałanie SSND w Organizacji Narodów Zjednoczonych

Siostra Ethel Howley SSND, Przedstawicielka ONZ-NGO w latach 1993 – 2002

Jako Siostry Szkolne de Notre Dame dokładamy starań, aby „pogłę biać świadomość tego, kim jesteśmy w relacjach z Trójjedynym Bogiem, z innymi ludźmi i ze zdumiewającym Bożym wszechświatem” (Kierunek Miłość daje wszystko). Zwracamy się do ONZ chcąc pokoju między państwami, co było marzeniem jego inicjatorów. Mimo wielu wojen domowych i między różnymi krajami po roku 1945, nie przeżyliśmy światowej wojny. Potrzebne jest nasze współdziałanie jako braci i sióstr w jednej globalnej wspólnocie, bardziej niż państw rywalizujących o swoje zasoby. Obecnie świat jest wzywany przez Papieża Franciszka do troski o nasz wspólny dom – o naszą planetę Ziemię. 

ONZ umożliwił dialog o niepokojach na świecie wśród światowych przywódców wszystkich krajów. Założono komisje, aby zbierały informacje oraz zatrudniono ekspertów w dziedzinie środowiska, praw człowieka obejmujących dzieci, kobiety i ludy tubylcze, pokoju i rozbrojenia, rozwoju i jego finasowania. Podjęto także współpracę z osobami z Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego.

SSND mają status organizacji pozarządowej od 1993 r., ale pracujemy w edukacji młodych ludzi już 187 lat. Nasze działania rozszerzyły się od przedszkoli po uniwersytety, z Niemiec do ponad 30 krajów. W ostatnich latach siostry przyjeżdżały do ONZ z uczennicami, studentkami i nauczycielami z pięciu kontynentów, by wziąć udział w posiedzeniach Komisji ds. Statusu Kobiet, Komisji ds. Rozwoju Społecznego i innych doświadczeniach. Za każdym razem uczestniczki wracały do swoich szkół, domów i okolic z nowym spojrzeniem na światowe problemy i wspomnieniami o nowych przyjaciołach z innych kultur. Jako SSND wciąż z odnowioną motywacją „wychowujemy, wspieramy i działamy we współpracy z innymi na rzecz godności życia ludzkiego i w trosce o wszelkie stworzenie” (Kierunek Miłość daje wszystko).

ONZ w 75 rocznicę i dalej ku przyszłości

Siostra Ann Scholz SSND, ONZ w 75 rocznicę i dalej ku przyszłości 2002 – 2010

Patrząc na sytuację na świecie jakiej obecnie doświadczamy, jak opisałaby Siostra ONZ – organizację jakiej potrzebujemy?

W świecie głęboko podzielonym przez ideologię i politykę polaryzacji, ONZ pozostaje jednym z niewielu miejsc, w którym przywódcy państw mogą się spotkać na neutralnym gruncie. W świecie, w którym istnieją niezliczone zagrożenia, ONZ może być jedynym miejscem, gdzie możemy wypracowywać globalne rozwiązania, których rozpaczliwie potrzebujemy.

ONZ jest organizacją daleką od doskonałości. Zbyt często odzwierciedla polaryzację i podziały, które jego założyciele chcieli przekroczyć. Zasady i struktury, dzięki którym istnieje, często go ograniczają. Jednak wciąż pozostaje naszą największą nadzieją na przyszłość.

Jedną z wielu rzeczy jakich się nauczyłam, gdy pracowałam w ONZ, było zdanie sobie sprawy z tego, że jeśli chcemy odpowiedzieć na wezwania naszych czasów, musimy spełnić nasze obowiązki globalnych obywateli. Po pierwsze, nigdy nie możemy cofać się przed naszą odpowiedzialnością, by mówić władzy prawdę. Myślę, że zrobiłyśmy to najbardziej skutecznie, gdy umożliwiłyśmy, by dziewczęta, ofiary handlu ludźmi i osoby, które popadły w ubóstwo, mówiły we własnym imieniu. Po drugie, do nas należy wpływanie na wolę polityczną potrzebną, aby ONZ mogła działać. Tak jak inne organizacje, ONZ może czynić tylko to, na co pozwalają członkowie. To my powinniśmy domagać się, aby rządy w naszych państwach działały w imieniu wspólnego dobra.

The UN at 75

Siostra Eileen Reilly, Przedstawicielka ONZ-NGO w latach 2010 – 2019

Możliwość dziewięcioletniej służby jako Przedstawicielka SSND, Organizacji Pozarządowej przy ONZ, była zarówno największym wyzwaniem jak i najcenniejszym apostolatem w moim życiu.

Było to wyzwanie, bo ONZ jakiego CHCEMY zbyt często nie spełnia swoich celów i aspiracji. Siły pokojowe z Nepalu przywiozły cholerę na Haiti po trzęsieniu ziemi; prawo weta stałych członków Rady Bezpieczeństwa często paraliżowało Radę w czasie kryzysów.

Ta służba była cenna, bo ONZ jakiego POTRZEBUJEMY czasem przodowało w reagowaniu na globalne kryzysy. Zgodnie uważano, że Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) są dalekosiężne i wszechstronne. Utworzono odpowiedni departament ONZ Kobiety, aby promował równość płci. Paryskie porozumienie klimatyczne było efektem pomyślnych negocjacji, aby wzmocnić odpowiedź świata na niebezpieczeństwo zmiany klimatu.

A my – SSND – byłyśmy tam! Razem z naszymi studentkami na posiedzeniu Komisji ds. Statusu Kobiet, gdy podejmowałyśmy małe kroki naprzód w promowaniu praw kobiet i dziewcząt. Na Szczycie Ziemi w Rio, gdy zaczynały się dyskusje na temat sformułowania SDG i zaczęto przygotowywać Paryskie porozumienie klimatyczne.

Czas dla Stworzenia: Jubileusz dla Ziemi

Siostra Sister Marinez Capra, International Shalom Coordinator

Czas dla Stworzenia: Jubileusz dla Ziemi z pewnością jeszcze bardziej uświadomił nam znaczenie Laudato Si’. „Takie sytuacje powodują jęki siostry ziemi, łączące się z jękami porzuconych świata, ze skargą żądającą od nas innej drogi. Nigdy nie traktowaliśmy tak źle i nie okaleczyliśmy tak naszego wspólnego domu, jak miało to miejsce w ciągu ostatnich dwóch stuleci. A jesteśmy wezwani, aby być narzędziami Boga Ojca, żeby nasza planeta była tym, co On wymarzył, stwarzając ją, i by od-powiadała na Jego projekt pokoju, piękna i pełni” (Laudato Si’ #53). Nowa encyklika Papieża Franciszka Fratelli Tutti przedstawia sugestie nowych dróg i zachęca nas do uznania, że całe stworzenie to bracia i siostry pośród nas.

Jesteśmy związani ze sobą i współzależni w naszym wspólnym domu. Odczytujemy mocne wezwanie w słowach Papieża Franciszka, aby szukać sposobów współpracy, by lepiej traktować wszystko, co jest stworzone. Teraźniejszość i przyszłość życia jest w naszych rękach i powinna być odbudowana w perspektywie Braterstwa i Przyjaźni społecznej.

  • Jak ukierunkowywałyśmy nasze działania dla wspólnego dobra?
  • Jakich łask potrzebujemy, aby patrzeć na wszystkie stworzenia wokół nas oczami serca naszego Boga Stwórcy oraz jako bracia i siostry?
  • Jakie wezwanie do przemiany z Fratelli Tutti inspiruje mnie/nas do podjęcia nowej drogi w życiu?

Globalny Pakt Edukacyjny:
Spójrzmy razem dalej

Siostra Marinez Capra SSND, Międzynarodowa Koordynatorka Shalom  

W czwartek 15 października 2020 r. Papież Franciszek poruszył kwestię edukacji, która zajmuje ważne miejsce w jego nauczaniu i dialogu ze światem. Przesłanie Papieża Franciszka jest zarówno streszczeniem jak i programem tego, co już wielokrotnie powtarzał, że „kształcenie jest aktem nadziei”. Pod koniec przesłania Papież zachęca, aby wszyscy ludzie dobrej woli dołączyli do Globalnego Paktu Edukacyjnego, który ma pobudzać do zmiany w skali globalnej, aby edukacja budowała braterstwo, pokój i sprawiedliwość. Stała się ona jeszcze bardziej potrzebna w tym czasie naznaczonym pandemią.

Mamy cztery poważne wyzwania wynikające z Globalnego Paktu Edukacyjnego:

  • godność i prawa człowieka
  • ekologia integralna w ujęciu Laudato Si
  •  pokój i obywatelstwo
  •  solidarność i rozwój.

Jednym z kluczowych elementów Globalnego Paktu Edukacyjnego jest współpraca w sieci na rzecz tej wspólnej misji. Na ile my, SSND, jesteśmy otwarte i wsłuchujemy się w to wezwanie? Więcej informacji w różnych językach na temat Globalnego Paktu Edukacyjnego można znaleźć na stronie: https://www.educationglobalcompact.org/en/


Biuletyn Shalom/ONZ-NGO jest publikacją Sióstr Szkolnych de Notre Dame, wydawaną trzy razy w roku: via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.