Rok 20, Numer 3  —  Grudzień 2019

Pdf: Polski (615 KB)

Budowanie inkluzywnych i zrównoważonych miast i społeczności

The SSND delegation to the 68th UN Civil Society Conference: left to right, Laura Peterson, Sister M. Heather McKinnon, Sister Pamela Jablon, Elizabeth Mueller, Sister Beatriz Martinez

Delegacja SSND na 68. Konferencji na temat społeczeństwa obywatelskiego: od lewej do prawej, Laura Peterson, Siostra M. Heather McKinnon, Siostra Pamela Jablon, Elizabeth Mueller, Siostra Beatriz Martinez

Siostra Beatriz Martinez-Garcia, Dyrektorka Biura SSND ONZ-NGO

„Budowanie inkluzywnych i zrównoważonych miast i społeczności” – pod tym tematem odbyła się w sierpniu 2019 w Salt Lake City, Utah, USA, 68. Konferencja dotycząca społeczeństwa obywatelskiego. Uczestnicy konferencji rozmawiali na temat pilnych wyzwań dotyczących codziennie 3,5 miliarda mieszkańców miast. Omawiano takie kwestie jak niedostateczna opieka zdrowotna, zły stan transportu publicznego, brak edukacji, dostępu do godziwego zatrudnienia, niewystarczające warunki sanitarne oraz slumsy, które utrwalają niebezpieczeństwo w dzielnicach dla 833 milionów ludzi. Trzeba odnieść się do tych kwestii.

Eksperci ds. obszarów miejskich przewidują, że do 2030 r. liczba mieszkańców miast wzrośnie do 5 miliardów. Potrzebne jest podjęcie wspólnego trudu, żeby miasta były inkluzywne, bezpieczne, prężne i zrównoważone. Chociaż według tych statystyk przyszłość może wyglądać ponuro, uczestniczy konferencji są świadomi tej sytuacji i chcą wspólnie działać.

Delegacja SSND była zmotywowana otrzymanymi informacjami i podzieliła się swoimi nadziejami i postanowieniami:

Siostra M. Heather McKinnon: „Chcę się podzielić moimi doświadczeniami i treścią końcowych dokumentów z wszystkimi osobami, wśród których pracuję i z naszymi siostrami w Waterdown”.

Siostra Pamela Jablon: „Informacje na temat tego jak ONZ potrafi łączyć ludzi, aby odpowiedzieli na potrzeby świata, dodały mi otuchy”.

Laura Peterson: „Uczestniczyłam w niezwykłych sesjach, które rzeczywiście podjęły pytanie co społeczności robią na poziomie «micro», aby spowodować zmiany na poziomie «macro»”.

Elizabeth Mueller: „W Centrum młodzieżowym na tej konferencji widziałam wielu przyszłych liderów i zaangażowanych młodych ludzi mających wspólną misję, by działać na rzecz bardziej inkluzywnych społeczności i bardziej zrównoważonych miast”.  

Konferencja jest już zakończona, ale my, SSND, wciąż pracujemy na rzecz bardziej inkluzywnych i zrównoważonych społeczności”. Możemy zaczerpnąć pomysły z dokumentów z konferencji: Outcome Statement by Civil Society oraz Youth Climate Compact.

Siła dziewcząt: Spontaniczne i nie do zatrzymania

Siostra Beatriz Martinez-Garcia, Dyrektorka Biura SSND ONZ-NGO

International Day of the Girl

Jako SSND wykorzystujemy każdą okazję by nauczać i dostrzegać potencjał wszystkich ludzi; Międzynarodowy Dzień Dziewcząt (IDG) jest jedną z nich.

Tegoroczny IDG był pouczającym doświadczeniem dla 42 uczennic i trzech nauczycielek z Akademii Świętych Aniołów (szkoły sponsorowanej przez Prowincję Atlantic-Midwest), które wzięły udział w programie Speak Out! w siedzibie ONZ. Program ten został przygotowany razem z dziewczętami i dla nich, aby zachęcić dziewczęta na całym świecie do wyrażania swojego entuzjazmu i trosk. Co więcej, Siostra Bridget Waldorf wzięła udział w rozmowie na Twitterze by opowiadać się za sprawiedliwością wobec dziewcząt.

Spontaniczne i nie do zatrzymania – tak brzmiał tegoroczny temat.  Temat wzywał wszystkich obecnych do rozważenia co to znaczy mieć silną pozycję jako młoda kobieta w dzisiejszym społeczeństwie.  Pomocne było skupienie się na pytaniach, które mogły zapoczątkować rozmowę z młodymi dziewczętami: Jak możesz opisać dziewczyny spontaniczne i nie do zatrzymania?  Czy jesteś/byłaś osobą spontaniczną i nie do zatrzymania? Działajmy wciąż na rzecz wzmocnienia praw dziewcząt. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat IDG, kliknij  International Day of the Girl

 

Czas dla Stworzenia

Siostra Kathy Schmittgens, Międzynarodowa Koordynatorka Shalom

SEASON OF CREATION: Laudato Si Mi Signore, for Brother Sun that provides us free and pure energy to light our days and night!

CZAS DLA STWORZENIA: Bądź pochwalony Panie,  szczególnie z panem bratem słońcem,  przez które dajesz nam dzień i nas oświecasz!

Przez minione trzy lata byłyśmy zachęcane do obchodzenia okresu od 1 września do 4 października jako szczególnego czasu, w którym podkreślamy troskę o stworzenie.  W tym roku Watykan położył akcent w trakcie tych obchodów na „Sieć życia”.  Często obserwujemy sieć życia w różnych miejscach na całym świecie.  Siostra Barbara Brumleve napisała refleksje na każdy dzień Czasu dla Stworzenia przyglądając się „sieci życia” jaką możemy znaleźć na kampusie szkoły Notre Dame. Uczennice nie musiały jechać na wycieczkę, aby docenić to wszystko, czego mogły doświadczyć każdego dnia w swojej szkole. Jest to wspaniały pomysł i wyzwanie dla nas wszystkich, by w swoim lokalnym środowisku zobaczyć, że jesteśmy włączeni w cudowną sieć przyrody.

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Siostra Kathy Schmittgens, Międzynarodowa Koordynatorka Shalom

Temat tegorocznego Międzynarodowego Dnia Pokoju doskonale łączył się z Czasem dla Stworzenia – „Działania na rzecz klimatu dla pokoju”. Dowiadując się więcej na temat sytuacji w świecie, widzimy, że wiele konfliktów wybucha lub wzmacnia się przez działania szkodzące planecie. Wydobywamy surowce w sposób niezrównoważony, niszczymy lasy deszczowe, a plastikowe odpady na ziemi i w wodzie zanieczyszczają środowisko życia człowieka i innych gatunków.

W Szkole Notre Dame w Townsend, w Maryland, USA, uczennice wypisały swoje troski na specjalnej tablicy informacyjnej. Niektóre z nich dotyczyły ratowania żółwi i pszczół, używania butelek na wodę i toreb plastikowych wielokrotnego użytku. Działania, zarówno wielkie jak i małe to wysiłki jakie podejmujemy na rzecz pokoju.

Uczniowie w Polsce z okazji tego dnia uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przygotowanych przez siostry i modlili się o pokój. (Zdjęcia do lewej.)

W Colégio Nossa Senhora da Glória, pastoralna koordynatorka i nauczycielka Claudineia Nunes podkreśliła zaangażowanie szkoły w formację ludzką i ważność działań przygotowujących uczniów do wstawiania się za innymi. „Podejmujemy działania nie tylko z okazji Dnia Pokoju, ale w ciągu całego roku przez małe gesty, troszcząc się o harmonię, szacunek dla siebie wzajemnie i integralną całościową formację człowieka”. (Zdjęcia po prawej.)

Szykujemy się do działania przez następną dekadę

Działaj dziś dla ludzi i dla planety.

Działaj dziś dla ludzi i dla planety.

Siostra Beatriz Martinez-Garcia, Dyrektorka Biura SSND ONZ-NGO

Od początku swego istnienia Organizacja Narodów Zjednoczonych zobowiązała się do promowania współpracy międzynarodowej i społecznego postępu narodów w świecie, a szczególnie ubogich i bezbronnych. To zobowiązanie było realizowane we wrześniu gdy kraje członkowskie ONZ spotkały się w Nowym Jorku na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym, szczycie i innych spotkaniach na wysokim szczeblu by odnieść się do pilnych potrzeb w świecie. Spotkania te były bogate w informacje.

21 września, Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny.  Pierwszy raz w historii ONZ młodzi ludzie mieli szczególną okazję by podkreślić swoje zaangażowanie w sprawę odwrócenia biegu zmian klimatycznych.

23 września, Szczyt klimatyczny: Przywódcy byli zgodni co do tego, że „zegar tyka” i potrzebne są odważne działania by zrealizować cele Porozumienia paryskiego.

23 września, Spotkanie wysokiego szczebla poświęcone powszechnemu dostępowi do opieki zdrowotnej: Przywódcy wdrożyli najszerzej do tej pory zakrojony zestaw zobowiązań dotyczących zdrowia.

24-25 września, Szczyt dotyczący Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG): Kraje członkowskie ONZ przyrzekły, że zorganizują finansowanie, spotęgują krajową realizację i wzmocnią instytucje, by spełnić SDG i nie pozostawić nikogo z tyłu.

26 września, Dialog na wysokim szczeblu w sprawie finansowania rozwoju:  Państwa członkowskie ONZ oraz osoby pracujące w sektorach prywatnych i finansowych uczestniczyły w spotkaniu mającym na celu zachęcenie inwestorów publicznych i prywatnych do uzgodnienia swoich celów z Agendą 2030.

27 września, Rewizja ścieżek przyspieszonych sposobów działania Samoa, w połowie określonego czasu:  Kraje członkowskie ONZ rozmawiały na temat dokonanego postępu w kwestii zwalczania szkodliwych skutków zmian klimatycznych wśród najbardziej narażonych na nie państw na świecie.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat poszczególnych wydarzeń kliknij UN 2019 Summits Week.

Amazonia: Nowe ścieżki dla Kościoła i ekologii integralnej

Siostra Kathy Schmittgens, Międzynarodowa Koordynatorka Shalom

W październiku centralnym wydarzeniem dla Kościoła był Synod o Amazonii. Ten ważny Synod został zwołany w trosce o Kościół, ludzi i ziemię w regionie Amazonii.

Lasy deszczowe w Amazonii są zamieszkiwane przez kilka plemion rdzennych mieszkańców, których życie jest zagrożone przez rządy i korporacje postrzegające ten region jedynie jako źródło dochodów. Na rzekach buduje się tamy, lasy są zdziesiątkowane, a niedozwolona, nadmierna eksploatacja surowców zagraża całemu ekosystemowi. Wszystko to stanowi zagrożenie dla całej planety, ale jest to szczególnie niebezpieczne dla tamtejszych mieszkańców, którzy chronili te lasy.

W trakcie Synodu otwarto „Tienda de la Amazonia”, Namiot amazoński, w którym przechodnie mogli dowiedzieć się więcej o regionie, zadać pytania i pomodlić się by Duch Święty działał na Synodzie. Znajdował się przy Santa Maria Traspontina, poniżej Placu Świętego Piotra i pobliskich Generalatów. Szczególnie przejmujące były historie osób, które zostały zabite dlatego, że stanęły w obronie tej ziemi i tamtejszej ludności, np. Siostra Dorothy Stang, Siostra Notre Dame de Namur.

Jak Kościół może zareagować wobec cierpienia ludzi i dewastacji tych terenów?  Co Dobra Nowina przyniesiona przez Jezusa ma w tej kwestii do powiedzenia? Jak Kościół może zaspokoić duchowe potrzeby ludzi mając tak niewielu duchownych? Jeśli ci ludzie zostaną opuszczeni, co stanie się z ich wiarą? Wszystkie te pytania i wiele innych były omawiane na Synodzie.

W najbliższych miesiącach usłyszymy więcej na temat rezultatów tego rozeznawania.

 

Biuletyn Shalom/ONZ-NGO jest publikacją Sióstr Szkolnych de Notre Dame, wydawaną trzy razy w roku:
via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.