Congregational symbol

Rok 23 Numer 1 Kwiecień 2022

To print a copy of this document click on the following link  (Pdf  to Print 398 KB)

 

Odważni w nadziei! W odwadze nadziei!

Lucy Nigh, SSND, Prowincja Central Pacific

Od 11 i pół roku, SSND są obecne na granicy Meksyku i USA w Douglas, Arizona, zajmując się tym, co papież Franciszek nazywa „brakiem godności ludzkiej na granicach” (Fratelli Tutti). Przez rok należałyśmy do zespołu wolontariuszy w Migrant Resource Center (Centrum Zasobów dla Migrantów) w Agua Prieta, w Meksyku, witając serdecznie przybywających gości – nawet w nocy! Jesteśmy przygotowani z kawą, jedzeniem i skarpetkami – i czymś, co może zastąpić ubrania pełne kolców kaktusów, albo z kocami, rękawiczkami i czapkami dla tych, którzy drżą w chłodne zimowe poranki! Ostatnio jeden z migrantów uśmiechnął się z wdzięcznością, mówiąc: „Po raz pierwszy w mojej podróży na północ czuję się traktowany jak człowiek”.

Słyszymy historie o traumatycznych przeżyciach, niesamowitej wytrzymałości, złamanym sercu i miłości. „Moje życie zostało uratowane przez aniołów na pustyni” – opowiada Luis. „Po 5 dniach marszu moje pęcherze były tak duże, że nie mogłem nadążyć za grupą. Szedłem powoli i samotnie. Siódmego dnia, bez wody, zacząłem pić swój mocz. W końcu położyłem się, aby umrzeć. Oczy miałem przyklejone do powiek, nie mogłem ich otworzyć ani poruszać ciałem, ale słyszałem. Usłyszałem migrantów, którzy zatrzymali się, dotknęli mnie i zorientowali się, że jeszcze żyję. Próbowali mnie ocucić, a potem zostawili mi 15 litrów własnej wody, a także jedzenie i lekarstwa! Zyskałem nowe siły, by znów iść, nie bardzo wiedząc, w którym kierunku się udać. Dziewiątego dnia zobaczyła mnie policjantka i zawiozła na posterunek straży granicznej”. Jesteśmy obdarowane i zainspirowane wdzięcznością migrantów i mocą ich ducha.

Siostra Lucy pielęgnuje stopy

Współczesne niewolnictwo i Talitha Kum, wezwanie do działania

Marinez Capra, SSND – Międzynarodowa Koordynatorka Shalom

Współczesne niewolnictwo przybiera różne formy, w tym handlu ludźmi, pracy przymusowej, przymusowej prostytucji, niewoli za długi i przymusowego małżeństwa. Szacuje się, że na całym świecie 40,3 miliona osób jest zniewolonych. 71% z nich to kobiety i dzieci. Ostatni Global Slavery Index 2018 Globalny Wskaźnik Niewolnictwa 2018) przedstawia ranking krajów pod względem liczby osób będących ofiarami współczesnego niewolnictwa, a także analizę działań podejmowanych przez rządy w odpowiedzi na te zagrożenia oraz czynników, które sprawiają, że ludzie są na nie narażeni. Na mapie pokazano tylko pięć krajów o najgorszej sytuacji, ale to naruszenie praw człowieka występuje w prawie każdym kraju na świecie

Jak na tym tle wypada mój kraj? Jak duża część tego, co konsumujemy, może pochodzić z łańcucha produkcji niewolniczej?

Więcej informacji można znaleźć na stronie List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor (Lista towarów wyprodukowanych z wykorzystaniem pracy dzieci lub pracy przymusowej) oraz Council Foreign Relation Info Guide (Przewodnik informacyjny Rady ds. stosunków zagranicznych). Jednym ze sposobów zajęcia się tym naruszeniem praw człowieka jest zaangażowanie w inicjatywę Talitha Kum Call to Action /Wezwanie do działania. Jak przedstawiono poniżej

Międzynarodowa Sieć Życia Konsekrowanego Przeciwko Handlowi Ludźmi Talitha Kum obchodziła 10-lecie swojego istnienia, ogłaszając Wezwanie do działania. Jest ono ukształtowane wokół czterech głównych celów: opieka nad ofiarami handlu ludźmi i wyzysku oraz osobami zagrożonymi; uzdrawianie ran fizycznych, psychospołecznych i duchowych; umacnianie ofiar i osób, które przeżyły, jak również osób zagrożonych, poprzez wzmacnianie ich głosu; przywracanie godności ludzkiej poprzez promowanie dostępu do sprawiedliwości. Aby osiągnąć te cele, Talitha Kum pragnie zaprosić interesariuszy do połączenia sił w następujących kluczowych obszarach zaangażowania, które mają szczególny wpływ na poziomie jednostek, społeczno ści i systemów. Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz długoterminowej, wspieranej przez państwo pomocy psychospołecznej i zdrowotnej, a także pozwolenia na pracę i pobyt dla ofiar w krajach docelowych. Wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt, a także ich rodzin i społeczności. Wspieranie bezpiecznych i legalnych ścieżek migracji, także w przypadkach przymusowego wysiedlenia. Promowanie gospodarki opartej na opiece i solidarności.

Jak można włączyć to Call to Action / Wezwanie do działania w nasze życie i posługę?

Wychowanie do współpracy: wyzwanie dla indywidualizmu

Renáta Erős, SSND, Prowincja Węgierska

Moim celem jest wzmocnienie ducha Laudato Si’ (LS) w moich uczniach. Papież Franciszek mówi: „Brakuje świadomości wspólnego po­chodzenia, wzajemnej przynależności i wspólnej przyszłości dla wszystkich. Ta podstawowa świa­domość umożliwi rozwój nowych przekonań, po­staw i stylów życia” (LS 202).

 

Nasi uczniowie są pod silnym wpływem indywidualizmu. Ich celem jest rywalizacja. Współpraca jest dla nich o wiele trudniejsza. Chcę, aby nauczyli się, że troska o świat powierzony nam przez Boga i budowanie sprawiedliwych struktur dla godności ludzkiego życia, są możliwe tylko dzięki wspólnej pracy. Aby pomóc uczniom wzrastać w tym duchu, stworzyłam grę, która na początku miała charakter rywalizacji. Jednak na koniec uczniowie musieli współpracować, aby odnaleźć ukryty „skarb”. Otrzymali tylko jedno z narzędzi potrzebnych do wykonania zadania. Musieli poprosić o inne narzędzia. Ponadto, aby odnaleźć „skarb”, zespoły otrzymały tylko jeden fragment mapy. Aby wygrać, musiały złożyć wszystkie elementy w całość. Wielu uczniów zaprzeczało, że ma jakieś narzędzie, zamiast pomagać sobie nawzajem. W końcu „skarb” został odnaleziony.

W swoich refleksjach wielu uczniów stwierdziło, że woli rywalizować niż współpracować. Jeden z nich powiedział, że nikt nie wygrał, choć wszyscy zostali nagrodzeni. To była gra edukacyjna dla mnie i dla uczniów. Rywalizacja, pokonywanie innych to dla nich znane i wymagające zadanie, które lubią. W przeciwieństwie do tego, współpraca jest dla nich o wiele trudniejsza. Zaplanuję podobne doświadczenia, aby mogli się nauczyć, że „potrzebuje­my siebie nawzajem, że jesteśmy odpowiedzialni za innych i za świat, że warto być dobrym i uczci­wym” (LS 229).

Nauka sztuki współpracy

Wydarzenia ONZ na wyciągnięcie ręki

Beatriz Martinez-Garcia, SSND – Przedstawicielka przy ONZ-NGO

Czy brałaś kiedyś udział w wydarzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych? Jeśli nie, to jest wspaniała okazja! Czy posługujesz wśród ludności tubylczej i wraz z nią? Interesujesz się problematyką rdzennych mieszkańców?

Stałe Forum Narodów Zjednoczonych do Spraw Ludności Tubylczej (UNPFII) odbędzie się w dniach 25 kwietnia – 6 maja. UNPFII jest organem doradczym Rady Gospodarczo-Społecznej (ECOSOC) utworzonym w 2000 roku. Stałe Forum zapewnia Radzie fachowe doradztwo i rekomendacje w kwestiach dotyczących ludności tubylczej, takich jak rozwój gospodarczy i społeczny, zdrowie, kultura, edukacja, środowisko i prawa człowieka. Tegoroczny temat dyskusji będzie obejmował “Wolną, uprzednią i świadomą zgodę”, która jest szczególnym prawem dotyczącym ludów tubylczych. Prawo to zostało uznane w Deklaracji Praw Ludów Tubylczych ONZ. Pozwala ono ludności rdzennej na wyrażenie lub niewyrażenie zgody na projekt, który może mieć wpływ na nią lub jej terytorium.

Podczas Stałego Forum można wirtualnie uczestniczyć w dwóch rodzajach wydarzeń. „Oficjalne spotkania” UNPFII będą prowadzone przez państwa członkowskie. Otwarte spotkania Forum będą dostępne online na stronie webtv.un.org „Wydarzenia towarzyszące” będą prowadzone przez państwa członkowskie lub agencje ONZ wraz z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i będą odbywać się online. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Sessions | United Nations For Indigenous peoples. Osoby zainteresowane udziałem w tym wydarzeniu prosimy o kontakt z przedstawicielką UN-NGO.

 

Współpracujemy z innymi na rzecz godności życia ludzkiego

Beatriz Martinez-Garcia, SSND – Przedstawicielka ONZ-NGO

Oświadczenia pisemne dają organizacjom pozarządowym możliwość zwrócenia się do państw członkowskich i wywarcia na nie wpływu w procesie podejmowania decyzji.  W październiku ubiegłego roku my, SSND, poparłyśmy następujące oświadczenie pisemne złożone przez Working Group to End Homelessness /Grupę Roboczą na rzecz Zakończenia Bezdomności (WGEH) do państw członkowskich 66. Komisji ds. Statusu Kobiet (CSW66), która miała posiedzenie w marcu ubiegłego roku. Priorytetowym tematem CSW było osiągnięcie równości płci oraz upodmiotowienie wszystkich kobiet i dziewcząt w kontekście zmian    klimatycznych.

WGEH prowadzi na forum ONZ działania na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dążąc do zapewnienia wszystkim prawa do odpowiednich warunków mieszkaniowych. Dla WGEH bardzo ważne było wystąpienie przed Komisją i zwrócenie uwagi na problemy kobiet i dziewcząt, które są bezdomne lub żyją w niebezpiecznym miejscu z powodu czynników związanych ze zmianami klimatu. W takich okolicznościach kobiety i dziewczęta cierpią z powodu słabego zdrowia fizycznego i psychicznego, mają ograniczone możliwości uczenia się, zdobywania trwałych źródeł utrzymania oraz rozwoju z poszanowaniem godności ludzkiej i równości.

WGEH wezwała także Komisję i państwa członkowskie do podjęcia działań mających na celu usunięcie podstawowych przyczyn bezdomności. Zalecenia te znajdują się na stronach 3 i 4 poniższego dokumentu: E/CN.6/2022/NGO/116. Rozważ zaproszenie innych sióstr lub osób, które znają osoby bezdomne lub mieszkające w schroniskach, by podzieliły się swoimi przemyśleniami na temat poniższego stwierdzenia: Teraz jest czas, by skupić się na zamieszkaniu jako podstawowym prawie człowieka i wyznaczniku zdrowia oraz zrównoważonego rozwoju w czasie zagrożenia klimatycznego na planecie.

Dar naszej międzynarodowości każe nam być świadomymi globalnych potrzeb i współpracować z innymi grupami, które popierają i działają na rzecz dobra tych, których głosy w świecie są niesłyszane. Nasza posługa w Organizacji Narodów Zjednoczonych stwarza wiele okazji do współpracy z innymi. Jednym z przykładów jest nasze członkostwo w Koalicji Religijnej na rzecz Sprawiedliwości (JCoR).

JCoR gromadzi serca, umysły, wysiłki i głosy 20 katolickich organizacji zakonników i sióstr zakonnych akredytowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Wspólna jest nam miłość do ludu Bożego i wezwanie do służenia naszym braciom i siostrom, którzy żyją w ubóstwie. Jako członkowie JCoR pracujemy razem w ONZ i na całym świecie, aby zająć się podstawowymi przyczynami ubóstwa, dewastacji środowiska naturalnego i niezrównoważonego rozwoju.

JCoR organizuje warsztaty i szkolenia z zakresu rzecznictwa dla osób zakonnych w Indiach, Afryce Zachodniej i Ameryce Łacińskiej, zarówno bezpośrednie jak i online. JCoR oferuje także szkolenia dla nowych przedstawicieli organizacji pozarządowych w ONZ oraz spotkania integracyjne i warsztaty informacyjne dla tych, którzy uczestniczą w wydarzeniach ONZ, takich jak Komisje i Forum Polityczne Wysokiego Szczebla (HLPF). W 2021 r. niektóre SSND uczestniczyły w wirtualnych sesjach szkoleniowych dla HLPF oraz w spotkaniu osób zakonnych, które brały udział w Komisji ds. Statusu Kobiet.

W drugi piątek każdego miesiąca JCoR zaprasza do udziału w internetowej GLOBALNEJ GODZINIE WSPÓLNOTY. Spotkasz się tam z osobami konsekrowanymi z całego świata, aby się modlić, dzielić troskami związanymi ze sprawiedliwością i dowiedzieć się o działaniach członków JCoR w ONZ. Więcej informacji znajdziesz na stronie JCoR – Justice at the heart of global transformation (jcor2030.org)

Ku pamięci Cathy Arata

(była Międzynarodowa Koordynatorka Shalom 1999-2007)

Cathy, wiele razy dzieliłyśmy się tym, co płynęło prosto z serca. Nie mogę uwierzyć, że już Cię nie ma. Pozostawiłaś nam jednak świadectwo, jak postępować sprawiedliwie w proroczy sposób, kochać miłosierdzie i pokornie chodzić z Bogiem, słysząc i odpowiadając na wołanie ubogich i płacz Ziemi, tak jak Ty to czyniłaś. Teraz, w całkowitym zjednoczeniu z Bogiem, wstawiaj się o pokój i sprawiedliwość dla naszego zranionego świata!

Shalom/UN-NGO Newsletter is a publication of the School Sisters of Notre Dame
via della Stazione Aurelia 95    00165 Roma · tel. +39.06.6652.011    fax: +39.06.6652.0234.