Rok 26 Numer 3  —  Grudzień 2023

Czego chcemy? Sprawiedliwości klimatycznej!
Kiedytego chcemyć? Teraz!

Siostra Beatriz Martinez-Garcia, Reprezentantka SSND w ONZ-NGO

W dniu 17 września, około 75.000 osób uczestniczyło w Marszu przeciwko paliwom kopalnym w Nowym Jorku. Był to międzypokoleniowy, międzywyznaniowy, wielokulturowy marsz, w którym głosy zjednoczyły się, aby domagać się zakazu stosowania paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa i gaz, które dostarczają 80% światowej energii.

„Czego chcemy? Sprawiedliwości klimatycznej! Kiedy tego chcemy? Teraz!” to przyśpiewka, którą młodzi ludzie skandowali podczas całego marszu. Utkwiło mi to w pamięci.

W drodze do domu próbowałam wyobrazić sobie świat bez paliw kopalnych i korzystający z czystej energii. Zadałam sobie również pytanie, co stanie się ze wszystkimi pracownikami i ich rodzinami, których utrzymanie zależy od przemysłu paliw kopalnych? Co zastąpiłoby wszystkie produkty wytwarzane z pochodnych paliw kopalnych? Jakie są alternatywne rozwiązania?

Na konferencji prasowej 15 czerwca, António Guterres, Sekretarz Generalny ONZ w jakiś sposób odpowiedział na moje pytania. Stwierdził, że problemem są nie tylko emisje paliw kopalnych, ale także paliwa kopalne. Powiedział także: „Rozwiązanie jest jasne: Świat musi stopniowo wycofywać się z paliw kopalnych w sprawiedliwy i równy sposób – dążąc do pozostawienia ropy naftowej, węgla i gazu w ziemi”.

Co sądzisz o odpowiedzi pana Guterresa? Co chcesz zaproponować?

No more fossil fuels - amen

Na drodze osobistego nawrócenia ekologicznego na rzecz Matki Ziemi

Siostra Jean Greenwald, SSND, Prowincja Central Pacific

Na konferencji, w której uczestniczyłam wiele lat temu, usłyszałam pytanie: „Kiedy coś wyrzucasz, to gdzie to wtedy jest?” To pytanie mnie zaskoczyło i wywołało łzy. Wyobraziłam sobie naszą Ziemię krztuszącą się i kaszlącą podczas mówienia, „Nie mogę oddychać!” Zaniepokoiło mnie to w innym obrazie naszego pięknego domu: ogromne bukiety złożone z różnych form życia, pochodzące z Ziemi, wypełniające przestrzenie na całej planecie … WSZYSTKIE DARY od naszego kochającego Boga. Umierają; bukiety więdną! Co mogę zrobić w tej sprawie?

Gdzie pozostaje to co wyrzucam? To pytanie skłoniło mnie do bardziej proaktywnego podejścia do zakupów, recyklingu i wyrzucania śmieci. Moja służba w Generalacie w Rzymie to ogólne posługi. Jednym z moich obowiązków jest kupowanie produktów na potrzeby osobiste i domowe, a także utylizacja przedmiotów, które przestały spełniać swoją funkcję. Staram się unikać kupowania plastiku lub ograniczać jego ilość. Jeśli jest to konieczne, kupuję większe rozmiary produktów wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, które po zużyciu mogą służyć więcej niż jednemu celowi. Uzupełniają one wcześniej zakupione mniejsze pojemniki. Rzym posiada system utylizacji wielu produktów nadających się do recyklingu. Edukuję innych i siebie na temat tego, co robić, a czego nie robić podczas pozbywania się przedmiotów, abyśmy jak najlepiej radzili sobie z umieszczaniem niewielkich ilości śmieci w „pojemniku” Ziemia.

Matka Ziemia jest naszym orędownikiem w życiu. Muszę odwzajemnić jej wsparcie. Gdy ona umiera, umieramy i my. Laudato Si’ jest dla mnie dobre. „Istnieje szlachetność w obowiązku troski o stworzenie poprzez małe codzienne działania […] gdy są one podejmowane z właściwych powodów, mogą być aktem miłości, który wyraża naszą własną godność.” (LS 211) To bardzo we mnie rezonuje!

Projekt Ekonomii Integralnej

Siostra Susana Tomatti, SSND i Diego Garcia, Duszpasterstwo Szkolne, Prowincja Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Colégio Nossa Senhora da Glória w Francisco Beltrão w Brazylii, pod wpływem encykliki Laudato Si’ papieża Franciszka, stworzyło projekt Ekologii Integralnej, którego celem jest rozwój procesów nauczania i uczenia się opartych na koncepcji edukacji integralnej.

Jako Siostry Szkolne de Notre Dame, które mamy zakorzenioną w charyzmacie sprawiedliwość, pokój i integralność stworzenia, biorąc za punkt odniesienia filary ekologii integralnej zawarte

w Celach Laudato Si’, starałyśmy się pogłębić i zrozumieć rolę każdego człowieka w poprawie relacji między wszystkimi stworzeniami na naszej planecie.

Zaangażowałyśmy się w Tydzień Laudato’ Si, wyświetlając z uczniami film List. Promowałyśmy dialogi i działania dotyczące tematów poruszonych w filmie. Zwieńczeniem tych działań było zadanie końcowe, w którym siódma klasa napisała list do papieża Franciszka, wyrażając swoje obawy związane z obecnym kryzysem klimatycznym i przedstawiając zalecenia jak lepiej troszcyć się o Matkę Ziemię.

Wśród działań Projektu Ekologii Integralnej na uwagę zasługuje również stworzenie Płaszcza Pokoju, wykonanego z naszywek namalowanych przez wszystkich uczniów, który stał się symbolem, że Pokój jest budowany wspólnie w poszukiwaniu jedności wśród naszej różnorodności. W po- wiązaniu z tematem Czasu Stworzenia: Niech sprawiedliwość i pokój płyną jak potężna rzeka, z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju, 21 września, został odsłoniety dla całej społeczności na fasadzie szkoły, Płaszcz Pokoju o powierzchni 72 m². Zaangażowane w Sieć Shalom, wzięłyśmy na siebie odpowiedzialność za troskę o siebie nawzajem i naszą planetę poprzez działania, które zmobilizowały uczniów, nauczycieli, rodziny i całe społeczeństwo.

Zobacz więcej na Gloria for a Culture of Peace (wybierz swój język do obejrzenia video. Po rozpoczęciu oglądania video,  kliknij ‘koło zębate,’ a następnie kliknij napisy, a dalej kliknij automatyczne tłumaczenie i wybierz swój język.)

Miedzynarodowy Dzień Dziewcząt (IDG)
– 11 października

Siostra Beatriz Martinez-Garcia, Reprezentantka SSND w ONZ-NGO

Grupa Robocza ds. Dziewcząt zaprosiła dziewczęta z całego świata do wyrażenia swoich myśli poprzez sztukę na temat IDG: Zainwestuj w prawa dziewcząt: Nasze zarządzanie i dobrobyt.

Przedstawiciele  Kanady,  Peru,  Turcji,  UNICEF i Kobiety UN chwalili dziewczęta za ich zarządzanie i zachęcali je do dalszego mówienia o swoich nadziejach, wyzwaniach i obawach.

Szczyt IDG to było połączenie uczestnictwa osobistego i wirtualnego. Nasze uczennice z Notre Dame High

School w St. Louis, Missouri, USA wzięły udział w wydarzeniu online. Ponadto Biuro ONZ- NGO było jednym ze sponsorów Szczytu IDG.

Chociaż Szczyt IDG dobiegł końca, dyskusja trwa. Siostra i siostry znajomi może zechcą zastanowić się nad następującymi kwestiami: Jak świat może nadać priorytet prawom dziewcząt? Jakie kroki są konieczne, aby zagwarantować dobrobyt i prawa dziewcząt?

78 doroczna sesja
Zebrania Ogólnego ONZ

Siostra Beatriz Martinez-Garcia, Reprezentantka SSND w ONZ-NGO

Zgromadzenie Ogólne jest głównym forum dla wszystkich 193 członków Organizacji Narodów Zjednoczonych do omawiania kwestii międzynarodowych zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych. Tegorocznym tematem przewodnim jest „Odbudowa zaufania i ożywie- nie globalnej solidarności: Przyspieszenie działań w ramach Agendy 2030 i jej Celów Zrównoważonego Rozwoju na rzecz pokoju, dobrobytu, postępu i zrównoważonego rozwoju

dla wszystkich”. Temat ten jest apelem do wszystkich państw członkowskich o odnowienie zobowiązania do niepozostawiania nikogo w tyle. Wzywa do silniejszego globalnego multilateralizmu i innowacyjnych strategii, aby przywrócić cele zrównoważonego rozwoju na właściwe tory.

Państwa członkowskie zatwierdziły deklaracje mające na celu zaspokojenie potrzeb osób wymagających szczególnego traktowania: a) Walka z gruźlicą, b) Powszechna Ochrona Zdrowia, c) Koordynacja zapobiegania, przygotowania i reagowania na pandemie, oraz d) Deklaracja szczytu SDG, która potwierdzamszobowiązanie do przyspieszenia osiągnięcia 17 celów, z których tylko 15 procent jest obecnie realizowanych.

Pomimo światowego doświadczenia wielopłaszczyznowego kryzysu globalnego, zastanawiam się: Jak te cele inspirują i ożywiają wspólnoty? W jaki sposób cele zrównoważonego rozwoju dają nadzieję ludziom zubożałym i planecie? Sekretarz Generalny ONZ stwierdził, „SDGs to nie tylko lista celów. Niosą ze sobą nadzieje, marzenia, prawa i oczekiwania ludzi na całym świecie”.

Zrównoważone działania w szpitalu São José

Siostra Isolene Lofi, SSND, Prowincja Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Szpital São José w Criciúma w Brazylii zajmuje się integralną troską o środowisko i angażuje współ- pracowników w niezbędną opiekę nad ludźmi i środo- wiskiem w naszej drodze do budowania kultury integralnego, zrównoważonego rozwoju. Podzielamy przekonanie Papieża Franciszka, że „ludzkość wciąż jest zdolna do współpracy w budowaniu naszego wspólnego domu.” (LS 13)

Oferujemy ciągłe szkolenia w zakresie świadomości i oceny, monitorowania i audytów w celu weryfikacji skuteczności naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nasza Komisja ds. Programu Zarządzania Odpadami w Służbie Zdrowia monitoruje odpady od momentu ich wytworzenia  do  ostatecznej  utylizacji  w  celu  złagodzenia  wpływu  na  środowisko.

Niezanieczyszczone przedmioty, takie jak papier, szkło, karton, plastik, elektronika, lampy LED i żelazo są poddawane recyklingowi. Zbieramy zużyty olej kuchenny we współpracy z Bio Ole. Używamy ekologicznego okablowania internetowego i elektrycznego, które w pełni nadaje się do recyklingu i jest wykonane z żywicy trzciny cukrowej, co zmniejsza emisję CO2. Jest również trudnopalne i bezhalogenowe. Zużywamy gaz węglowodorowy, który sprzyja czystemu spalaniu, pozwala uniknąć emisji gazów cieplarnianych i dostarcza parę do pralni, podgrzewając wodę do pryszniców i gotowania. Nasza energia elektryczna pochodzi ze źródeł odnawialnych i jest kupowana bezpośrednio od lokalnych producentów.

Byliśmy świadkami tego, że kiedy dana osoba staje się świadoma tego, jak bardzo jest połączona z całym stworzeniem i czuje się kochana, szanowana i otoczona opieką, prawdopodobnie przeniesie to wszystko na swoje relacje z troską o nasz wspólny dom. W każdym zakątku wszechświata rozbrzmiewa bolesny krzyk całego stworzenia. Wiemy, że dalsze podejmowanie odpowiedzialnych działań w teraźniejszości będzie miało wpływ na zrównoważoną przyszłość dla następnych pokoleń.

10 grudnia 2023

„Mam nadzieję, że inicjatywa UDHR75 [75 rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka] … pozwoli nam ożywić ducha, zapał, energię i witalność, które doprowadziły do powstania Deklaracji 75 lat temu. Język i duch Deklaracji Praw Człowieka mają potencjał do przezwyciężenia podziałów i polaryzacji. Może zapewnić pokój z naturą, naszą planetą, ze sobą nawzajem i wskazać drogę do zrównoważonego rozwoju dla przyszłych pokoleń. Światło Deklaracji może świecić w codziennym życiu jednostek i społeczności na całym świecie, w ich sąsiedztwie, w szkołach, biurach i na ulicach. Wymaga to jednak od naszego pokolenia, w tym młodych ludzi, nadania Deklaracji nowego życia, przejęcia jej na własność i zmiany jej przeznaczenia, aby sprostać potrzebom naszych czasów i wyzwaniom naszej przyszłości. W 2023 roku zapraszam wszystkich na całym świecie do wzięcia pochodni praw człowieka i wykorzystania tych praw do budowania wspólnej przyszłości, pełnej godności, wolności i sprawie- dliwości dla wszystkich”.

Volker Türk, Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka (video)

Biuletyn Shalom/ONZ-NGO jest publikacją Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

via della Stazione Aurelia 95, 00165 Rzym · tel. +39.06.6652.01 fax: +39.06.6652.0234.