SŁOWO BOŻE: Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: „Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał”. (Łk 9, 47-48)

 Z NASZEJ KONSTYTUCJI: Przynaglone miłością Chrystusa, decydujemy się wypełniać nasze posłannictwo przez służbę apostolską w dziele wychowywania. Przez wychowanie rozumiemy uzdalnianie ludzi, by mogli osiągnąć pełnię swych możliwości jako osoby stworzone przez Boga na Jego Obraz i Podobieństwo, i pomaganie im, by wykorzystywali swe zdolności dla budowania świata bardziej ludzkiego. (JP, K 22)

MÓDLMY SIĘ:  Panie, Jezu Chryste! Błogosławiona Siostra Maria Antonina obdarzała macierzyńską miłością zwłaszcza dzieci ubogie i opuszczone
i kierowała ich serca ku Bogu. Młodzież natomiast znajdowała w niej matkę zatroskaną o ich dojrzewanie do prawdziwego człowieczeństwa. Prosimy Cię, udziel nam łaski, byśmy i my umiały wspierać dzieci i młodzież w ich rozwoju do pełni człowieczeństwa.

Błogosławiona Siostro Mario Antonino,
w dziele wychowania kochająca i twórcza,
MÓDL SIĘ ZA NAMI!