Karizmánk

A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele.

1 Kor 12:4-7

A karizma a Lélek ajándéka, melyet azért kapunk, hogy az Egyháznak és a világnak végzett szolgálatunk során megosszuk. Mi a mi iskolanővéri karizmánk?

Szabályunk, a Küldetéstek van előszavában úgy mutatjuk meg karizmánkat, hogy elmondjuk, kik azok az emberek, akik hatással vannak arra, mit és hogyan teszünk.

Mi, a Boldogasszony Iskolanővérek, Konstitúciónkra, életünkre és küldetésünkre vonatkozóan meghatározónak tartjuk:

  • Jézus Krisztust, aki az Atya küldötteként Lelkének erejében küld bennünket, hogy életünkkel hirdessük az Evangéliumot;
  • az Egyházat, amely legbensőbb lényegénél fogva Krisztust teszi jelenvalóvá és az Ő küldetését folytatja;
  • a világot, mint azt a konkrét valóságot, amelyben Krisztus küldetését teljesítjük;
  • karizmánkat, amely életünknek és küldetésünknek irányt mutat.

Karizmánkat, a lélek adományát,

Jézusról nevezett Boldog Gerhardinger Mária Terézia váltotta valóra,

aki mindeneknek Istenben való egységére vágyakozva a Kongregációt az Eucharisztiára alapozta, szegénységben horgonyozta le és Máriának ajánlotta.

Aki a hit asszonyaként mindig Isten akaratát keresve küzdött nemzetközi közösségünk egységéért, és szorongató ínséggel találkozott, midőn a szegényeket részesítette előnyben, és mint nevelő világméretű távlatban munkálkodott.

Karizmánk lelki örökségünkből fakad, amellyel különleges módon ajándékozott meg bennünket …

 Szent Ágoston,
aki a Szentháromságban látta minden közösség alapját, eredetét és célját, és olyan közösséget teremtett, amelynek Istenben kellett egy szívvé, egy lélekké válnia …

Boldog LeClerc Alix és Fourier Szent Péter,
akik azzal a meggyőződéssel mutattak a szerzetesi életnek új irányt, hogy az apostoli szolgálat az általuk alapított közösség lényegéhez tartozik …

Wittmann Mihály püspök és Jób Sebestyén Ferenc,
akik különösen fontosnak tartották a leányifjúság keresztény nevelését …

Friess Karolina anya,
aki tág látókörrel értelmezvén az idők jeleit, az új világ elvárásaira adott válaszában a szokatlan dolgokat is megkockáztatta, és bátor vezetésével a Kongregációt egy új világrész életmódjához alkalmazta.

Karizmánk továbbfejlődik az élő közösségben, amely a múltból gazdagodva lehetővé teszi, hogy a kongregáció a jelenben kibontakozzék, és a jövő kihívásával szembenézzen. Jézus Krisztus küldetésének folytatására vagyunk szentelve: (…) arra kötelezzük magunkat, hogy a Jézus Krisztus, az egyház és a karizmánk iránti teremtő hűség szellemében folytatjuk küldetését.

E feladatot a Szentlélek erejével elsősorban

  • egységre irányuló fáradozásunk,
  • közösségi életünk,
  • nevelésre irányuló szolgálatunk,
  • Isten akaratának közös keresése és teljesítése által töltjük be.

Mária, az egyház és kongregációnk anyja szeretettel szólít fel bennünket: „Amit mond, tegyétek.” (Jn 2, 5)