21. évfolyam, 3. szám       2020. december

Pdf to print ( 194 KB)

Új nemzetközi Shalom-koordinátor 

Szerző: Marinez Capra SSND

Új módon vagyunk nyitottak Isten működésére életünkben.” (KV K.2)

Mikor váratlanul megérkezett a hívás, hogy nemzetközi Shalom-koordinátorként szolgáljak, úgy mondtam igent, hogy tudtam: biztos lehetek Isten kegyelmében és a kongregáció támogatásában szolgálatom során.

Eddigi, főleg az oktatás területén véghezvitt szolgálatom számos alkalmat adott rá, hogy terjesszem a Shalom értékeit és alapelveit, akár diákokkal, akár tanárokkal, Shalom klubokkal, vagy az „Emberi kapcsolatok és a béke kultúrája” elnevezésű, heti képzési program kifejlesztésén dolgoztam.
Bízom benne, hogy ezek a tapasztalatok segítenek majd abban, hogy a Shalom hálózattal közösen dolgozunk azon, hogy „világméretű látásmódot és átfogó felelősségtudatot fejlesszünk ki magunkban ” (KV, K 26) ebben a bonyolult, és fájdalmas tényekkel teli világban. Örömmel és Istenben bízva kezdem meg új szolgálatomat, továbbra is nyitottan arra, hogy átformáljon a szeretet, mely mindent odaad.

Az élet szolgálatára létrehozott hálózatok reményt adnak a jövőre

Szerző: Judith Kamada SSND

Nagy meglepetéssel és örömmel fogadtuk, hogy az aláíró országok közül ötvenedikként 2020. október 24-én Honduras is ratifikálta a nukleáris fegyverek tilalmáról szóló szerződést. Ez azt jelenti, hogy a szerződés 2021. január 22-én életbe lép. Ez a hosszlétrejöhetett. A baloldali fotó a hirosimai Béke Parkjában készült az atombomba-emlékmű előtt október 25-én, ahol az emberek azért gyűltek össze, hogy megünnepeljék, hogy a szerződés három hónapon belül életbe lép.

Hét hirosimai szervezet dolgozott együtt ezen a kezdeményezésen, köztük a Peace Boat/ICAN (Béke Hajója). A polgármester és hirosimai kormányhivatalnokok is csatlakoztak az ünnepléshez. Jelentőségteljes egybeesés, hogy az esemény egybeesett az ENSZ alapításának 75 éves évfordulójával!

Az atomfegyvereket betiltó szerződés azért jöhetett létre, mert fiatalok és idősek, szakértők és hétköznapi emberek találkoztak és megosztották lelkesedésüket, ötleteiket, szaktudásukat és tapasztalataikat és együtt dolgoztak azon, hogy vágyuk megvalósuljon, hogy a szerződés a nemzetközi jog része legyen. Azt mondják, ha az atomfegyverrel rendelkező országok nem csatlakoznak a szerződéshez, kevesebb kilátás lesz arra, hogy változás álljon be a világban. Történelmünk mégis reményt ad arra, hogy bízzunk a jövőben.

Az iskolanővérek tevékenysége az ENSZ-ben

Szerző: Ethel Howley SSND, ENSZ-NGO képviselő 1993 – 2002

Boldogasszony Iskolanővérként mindent megteszünk azért, hogy „mélyebben tudatosítsuk, hogy kik vagyunk a Szentháromsággal, egymással és Isten csodálatos világával való kapcsolatunkban.” (Káptalani Irányvonal – A szeretet mindent odaad) Azt várjuk az ENSZ-től, hogy békét szerezzen a nemzetek között, ahogy azt alapítói megálmodták. Bár számos háború és polgárháború tört ki 1945 óta, nem éltünk át újabb világháborút. Testvérekként, globális közösségként kell együtt élnünk, nem olyan országokként, melyek egymás erőforrásaiért versenyeznek. Legutóbb Ferenc pápa arra szólította fel a világot, hogy viseljük gondját közös otthonunknak, a Földnek.

Az ENSZ lehetőséget teremtett arra, hogy a világ vezetői párbeszédet folytathassanak a globális fenyegetésekről. Ügynökségeket és bizottságokat állított fel, hogy kutatásokat folytassanak és szakértőket képezzenek olyan témákban, mint a környezetvédelem, a gyermekek, nők és őslakos népke jogai, a béke és a lefegyverzés, a fejlődés és annak finanszírozása. A civil szervezetek képviselőivel is rendszeres párbeszédet folytatott.

Kongregációnk 1993-ban lett ENSZ-NGO, de már 187 éve foglalkozunk a fiatalok nevelésével. Tevékenységünk az óvodától az egyetemig terjed, Németországból kiindulva ma már több, mint 30 országban vagyunk jelen. Az utóbbi években az iskolanővérek, öt kontinensről érkező középiskolás diákokkal, egyetemi hallgatókkal és tanáraikkal együtt rendszeresen részt vesznek a nők helyzetét és a társadalmi fejlődést vizsgáló bizottságok ülésein és egyéb rendezvényeken is. A résztvevők minden egyes alkalommal a globális problémákat érintő új meglátásokkal és új, kultúrák közti barátságok emlékével tértek haza iskoláikba, családjukhoz, közösségeikbe. Az iskolanővérek megújuló lelkesedéssel továbbra is „az élet méltóságára és az egész teremtett világ védelmére nevelünk, ezért szót emelünk és cselekszünk, együttműködve másokkal.” (Káptalani Irányvonal – A szeretet mindent odaad

A 75 éves ENSZ, és ami utána jön

Szerző: Ann Scholz SSND, ENSZ-NGO képviselő 2002 – 2010

Az adott körülmények között szerinted milyen ENSZ-re van szükségünk jelenleg?

Ebben az ideológiák által megosztott, mélyen polarizált világban az ENSZ megmeradt azon kevés helyek egyikének, ahol a nemzeti vezetők semleges területen találkozhatnak. Ebben az ezernyi globális veszély fenyegette világban talán az ENSZ az egyetlen helyszín, ahol kidolgozhatjuk az oly nagyon szükséges globális megoldásokat.

Az ENSZ távolról sem tökéletes. Nagyon gyakran tükrözi azt a polarizáltságot és megosztottságot, melyet az alapítók át szerettek volna hidalni. Ugyanazon szabályok és struktúrák, melyek lehetővé teszik a működését, gyakran meg is béklyózzák. Mégis ez a legjobb esélyünk a jövőre nézve.

A számos lecke közül az egyik, amit az ENSZ-nél töltött évek alatt megtanultam, hogy ha szembe akarunk szállni korunk kihívásaival, akkor eleget kell tennünk kötelességeinknek, mint a globális világ polgárai. Először, hogy soha ne hátráljunk meg a felelősség elől, hogy az igazság hangján szóljunk a hatalomhoz. Azt hiszem, ezért leghathatósabban akkor tettünk, mikor teret biztosítottunk a lányoknak, az emberkereskedelem áldozatainak és a szegénységbe taszítottaknak, hogy a saját hangjukon szólaljanak meg. Másodszor, hogy mi tudjuk mozgósítani a politikai akaratot, amely felhatalmazza az ENSZ-t a cselekvésre. Mint minden szervezet, az ENSZ csak azt teheti meg, amit a tagjai engedélyeznek. Mi vagyunk azok, akik saját kormányainktól követelhetjük, hogy a közös jó érdekében cselekedjenek.

A 75 éves ENSZ

Szerző: Eileen Reilly SSND, ENSZ-NGO képviselő 2010 – 2019

A lehetőség, hogy kilenc éven át az iskolanővérek, mint civil szervezet (NGO) képviselője voltam az ENSZ-ben, egyszerre volt életem legtöbb kihívást tartogató és legtöbbet adó szolgálata.

Kihívás volt, mert az ENSZ, úgy, amilyennek AKARJUK, hogy legyen, gyakran nem teljesíti az önmaga elé kitűzött célokat: a nepáli békefenntartók hurcolták be a kolerát Haitire a földrengés után; a Biztonsági Tanács állandó tagjainak vétójoga sokszor megbénította a Tanácsot egy-egy krízis idején.

És sokat adott, mert az az ENSZ, amelyre SZÜKSÉGÜNK VAN, néha élen járt a globális válságok kezelésében. Mindenki egyetért abban, hogy a fenntartható fejlődési célok messzire érő változásokat indítottak be és az élet minden területére kiterjednek, az UN Women lett az a szervezet, mely élen jár a nemek közti egyenlőség megvalósításában, a párizsi klímaegyezményt sikerrel hozták tető alá, ezzel is erősítve a globális választ a fenyegető klímaválságra.

És mi, iskolanővérek jelen voltunk! Ott voltunk diákjainkkal a nők helyzetét vizsgáló bizottságban, apró lépést téve a lányok és nők jogainak védelmében. Ott voltunk a riói Föld csúcstalálkozón, ahol elkezdték a vitát a fenntartható fejlődési célokról és megkezdődtek a párizsi klímaegyezmény előkészületei.

Season of Creation: Jubilee for the Earth

Szerző: Marinez Capra SSND, nemzetközi Shalom koordinátor

A Teremtés Hónapja: a Föld jubileuma bizonyára még inkább megidézi nekünk a Laudato Si’-t. „Ezek a helyzetek okozzák földnôvérünk fájdalmas sóhajtozását, amely összekapcsolódik a világ elhagyottjainak sóhajtozásával, és kiáltása irányváltást követel tôlünk. Sosem bántottuk annyira közös otthonunkat és sosem okoztunk neki annyi sérülést, mint az utóbbi két évszázadban. De arra kaptunk meghívást, hogy az Atyaisten eszközei legyünk abban, hogy bolygónk olyan legyen, amilyennek ô megálmodta, amikor megteremtette, és meg-feleljen az ô tervének, amellyel békét, szépséget és teljességet akar adni neki.”(Laudato Si #53)’ Ferenc pápa új enciklikája, a Fratelli Tutti javaslatokat tesz arra, hogyan élhetnénk másként, és bátorít, hogy új útra lépjünk, és ismerjük fel, hogy teremtményekként testvérei vagyunk egymásnak. Kapcsolatban vagyunk és függünk egymástól közös otthonunkban. Ferenc szavai sürgetnek, hogy találjuk meg a módját az együttműködésnek és javítsunk együtt azon, ahogy eddig bántunk a teremtett világgal. Az élet jelene és jövője a kezünkben van, hogy helyrehozzuk a testvériség és a baráti társadalom jegyében.

  •  Hogyan szolgálják tetteink a közjót?
  • Mik azok a kegyelmek, melyekre szükségünk van, hogy minden teremtményt Isten szemével lássunk, mint testvérünket?
  •  Mi az a Fratelli Tutti-ban rejlő átformáló hívás, amely arra indít, hogy új úton induljak el az életben?

Globális Nevelési Egyezmény:
együtt messzebbre látunk

Szerző: Marinez Capra SSND, nemzetközi Shalom koordinátor

2020. október 15-én, egy csütörtöki napon Ferenc pápa a nevelés témájával foglalkozott, amely központi helyet foglal el tanításában és a világgal folytatott párbeszédében. Ferenc pápa üzenete összefoglalja és programmá teszi, amit már többször elmondott: „a nevelés a remény táplálta cselekedet.” Üzenete végén Ferenc pápa azt javasolja, hogy minden jóakaratú ember csatlakozzon a Globális Nevelési Egyezményhez, amely globális változást sürget, mely által a nevelés lehet a testvériség, béke és igazságosság megteremtője. A világjárvány szorításában ez még sürgetőbb igénnyé vált.
A Globális Nevelési Egyezmény négy nagy kihívással szembesít:

• emberi méltóság és emberi jogok
• integrált ökológia a Laudato Si’ szellemében
• béke és állampolgári jogok
• szolidaritás és fejlődés.

A Globális Nevelési Egyezmény egyik kulcsösszetevője a közös küldetést szolgáló hálózatok építése. Hozzánk, iskolanővérekhez milyen formában szól ez a felhívás és hogy válaszolunk rá?

Több nyelven is találhatsz információt a Globális Nevelési Egyezményről itt: https://www.educationglobalcompact.org/en


Shalom/UN-NGO Newsletter is a triannual publication of the School Sisters of Notre Dame: via della Stazione Aurelia 95, 00165 Roma · tel: +39.06.6652.01; fax: +39.06.6652.0234.